Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut och avskaffande av sekretess

Stöd vid korttidsarbete – covid-19

I Finansdepartementets promemoria från den 11 mars 2021 föreslås att beslut som Tillväxtverket fattar enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska gälla omedelbart. Det föreslås även att det införs bestämmelser om bl a avbetalning, anstånd och indrivning. Förslagen föreslås träda i kraft den 15 november 2021. Därutöver har regeringen lämnat över en remiss till Lagrådet gällande avskaffande av sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Förslag om omedelbar verkställighet av beslut

För att möta arbetsgivarnas behov med anledning av coronapandemin har stödet vid korttidsarbete som lämnas efter godkännande av Tillväxtverket tillfälligt förstärkts (se våra föregående TaxNews om korttidsstödet här och här). Under 2020 har systemet för stöd vid korttidsarbete använts i stor utsträckning. En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att göra en avstämning för att fastställa ett slutligt stöd. Avstämningen innebär en bedömning av om den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som har tillämpats överensstämmer med de lagstadgade nivåerna samt har stöd i avtal. Arbetsgivaren kan bli återbetalningsskyldig om stödet betalats ut med för högt belopp. Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig för stöd som har lämnats ska Tillväxtverket besluta om att återkräva beloppet.

För beslut som fattas av Tillväxtverket enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete gäller i dagsläget att ett beslut, som får överklagas inom en viss tid, får verkställas först när överklagandetiden har gått ut. Tillväxtverket har länge påpekat behovet av att kunna verkställa beslut om återkrav omedelbart, då en sådan ordning kan antas leda till en bättre kontrolleffektivitet. Vidare ökar risken för utebliven betalning med tiden. Det förhållandet att beslut om återkrav gäller omedelbart bedöms även fungera som ett milt påtryckningsmedel för att bidra till en hög grad av regelefterlevnad. För att beakta enskildas rättssäkerhet föreslås att bestämmelserna om omedelbar verkställighet kombineras med bestämmelser om avbetalning och anstånd.

För att ta del av informationen i sin helhet hänvisas till promemorian:
Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut (Fi2021/01169), PDF 397 KB

Förslag om att sekretessen tas bort för beslut om stöd

Under sommaren 2020 gjorde ett antal domstolar bedömningen att sekretess gäller för uppgiften om en arbetsgivare har beviljats korttidsstöd. För att tillgodose intresset av insyn föreslås i en lagrådsremiss ett undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete. Det innebär att allmänheten och journalister kommer att kunna ta del av beslut om stöd vid korttidsarbete och beslut om återkrav av stödet samt beslut om ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 augusti 2021, men även beslut om stöd som har fattats innan ändringen trätt i kraft föreslås bli offentliga. Beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 föreslås dock omfattas av undantaget från sekretess först från och med den 21 oktober 2021

För att ta del av informationen i sin helhet hänvisas till lagrådsremissen:
Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete (2021-03-11), PDF 308 KB

KPMG övervakar löpande uppdateringar avseende reglerna om stöd vid korttidsarbete. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Mattias Bergman
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.