Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Arbetsmiljöverket har i samråd med Folkhälsomyndigheten sammanställt information till arbetsgivare för att ge vägledning i arbetsmiljöarbetet i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 på ordinarie arbetsplatser samt anpassa och genomföra förändringar som behövs för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö i bostaden, i de fall arbetstagare uppmanas att arbeta hemifrån.

1000

Kontakt

Sofia Moreau

Jurist

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

I en pandemisk fas med allmän smittspridning behöver arbetsgivaren se över och anpassa verksamheten utifrån skyldigheter i arbetsmiljölagstiftningen samt andra tillämpliga bestämmelser, såsom Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Detta har föranlett att Arbetsmiljöverket i samråd med Folkhälsomyndigheten nu sammanställt information avseende arbetsmiljöarbetet för arbetsgivare.

Arbetsgivaren har ansvar för att det lokalt på den ordinarie arbetsplatsen bedrivs ett fortlöpande arbetsmiljöarbete för att fånga upp och åtgärda risker för spridning av covid-19. I första hand ska arbetsgivaren försöka eliminera risken för smitta och i andra hand begränsa risken genom gemensamma skyddsåtgärder, såsom tekniska åtgärder eller förändring av hur arbetet är organiserat. Om det, efter att sådana åtgärder vidtagits, fortfarande finns risk för smitta ska personlig skyddsutrustning användas.

Arbetsgivaren är även ansvarig för arbetsmiljön vid förekommande distansarbete. Arbete hemifrån kan nästan aldrig utföras på samma sätt som på den ordinarie arbetsplatsen, utan behöver anpassas för att fungera tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt. Distansarbete kan innebära arbetsmiljörisker för arbetstagarna. Således är det arbetsgivarens uppgift att bedöma och åtgärda riskerna vid arbete hemifrån.

För att ta del av informationen i sin helhet hänvisas till Arbetsmiljöverkets webbsida:

Stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin - Arbetsmiljöverket (av.se)

KPMG:s kommentar

Det välkomnas att Arbetsmiljöverket sammanställer information avseende arbetsgivarens ansvar men även Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd så att arbetsgivare enkelt ska kunna hitta, hänvisa och leva upp till vad som förväntas av dem.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Sofia Ahlqvist
Legal Services
+46 72 394 65 62
sofia.ahlqvist@kpmg.se

Joanna Droh
Legal Services
+46 76 640 27 69
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.