EU-kommissionen godkänner det förlängda omställningsstödet samt förslag på ytterligare förlängning

EU godkänner det förlängda omställningsstödet

EU-kommissionen har godkänt förslaget om att förlänga omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021. På grund av EU:s regler om statsstöd kommer stödet beräknas något annorlunda jämfört med tidigare stödperioder. Regeringen avser att fatta beslut om de nya reglerna inom kort så att de kan träda i kraft den 25 februari 2021. Därutöver har regeringen föreslagit en ytterligare förlängning av omställningsstödet att omfatta mars-april, maj och juni 2021.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Omställningsstödet augusti 2020-februari 2021

Omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021 kommer att vara uppdelat i tre stödperioder. Likt tidigare stödperioder kommer företag som haft ett visst omsättningstapp jämfört med samma period under 2019 att ha möjlighet att söka stödet. Omsättningstappet ska utgöra minst 40 procent för perioden augusti–oktober och 30 procent för perioderna november–december respektive januari–februari. Stödet kan sökas under perioden 25 februari–30 april 2021.

Stödet beräknas något annorlunda jämfört med tidigare stödperioder (se våra TaxNews om tidigare stödperioder här och här). De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina s k icke-täckta fasta kostnader. De högsta subventionsgraderna gäller små företag. Det är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. Med täckningsbidrag avses periodens nettoomsättning minskat med periodens lönekostnader, periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader och periodens inköp av råvaror och förnödenheter samt justerat för periodens lagerförändring. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare.

Det bör noteras att det tidigare förslaget till förlängt omställningsstöd satte stödbeloppet till ett takbelopp om 30 miljoner kronor per företag för perioden augusti 2020–februari 2021 (se vårt föregående TaxNews om förslaget här). Enligt pressmeddelandena från Finansdepartementet framgår att företag kommer att kunna få stöd med sammanlagt högst 97 miljoner kronor per företag för hela perioden augusti 2020-april 2021. Takbeloppet har således höjts.

Krav på revisorsintyg kommer att gälla ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod. Till skillnad från tidigare kommer det dock inte finnas något krav på revisorsintyg enligt den mer ingående granskningsstandarden (s k bestyrkandesintyg).

Ett villkor för att ett företag ska ha rätt till omställningsstöd är att företaget under en viss period inte beslutar om eller verkställer ett beslut om vissa värdeöverföringar. Det bör noteras att i och med förlängningen av omställningsstödet förlängs även denna period till oktober 2021, jämfört med juni 2021 som gällt för tidigare stödperioder.

För att ta del av informationen i sin helhet hänvisas till förordningen:
Förordning om omställningsstöd för augusti 2020-februari 2021 (SFS 2021:126), pdf 1 MB.

Förslag på förlängning av stödet för mars och april 2021

För att rädda fler jobb och företag föreslås vidare en förlängning av omställningsstödet med månaderna mars och april. Stödet kommer att kunna sökas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen. Månaderna mars och april kommer att utgöra två olika stödperioder för att avräkningen ska fungera för det fall nedstängningsstödet skulle aktualiseras. Regeringen arbetar för att det förlängda stödet ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Uppdatering 2021-03-15
EU-kommissionen har godkänt förlängningen av omställningsstödet för mars och april 2021. Det förlängda stödet kommer att fördelas på två stödperioder, en för mars och en för april. Regeringen väntas fatta beslut om förordning inom kort och ansökningarna kommer därmed öppna 6 april respektive 3 maj för de olika stödperioderna. 

Förslag på förlängning av stödet för maj och juni 2021

Regeringen har aviserat en förlängning av det ordinarie omställningsstödet till att omfatta även maj och juni 2021, som kommer att utgöra två olika stödperioder. Stödet ska likt tidigare perioder kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Företag kan som mest få 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och september 2021. Regeringen arbetar för att de förlängda stöden ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Stödet måste precis som tidigare godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

KPMG:s kommentar

Det välkomnas att EU-kommissionen nu godkänt det förlängda omställningsstödet, då många bolag har väntat på den slutliga utformningen av förlängningen samt att ansökan ska öppna. Faktumet att man höjer takbeloppet till 97 miljoner (istället för det tidigare förslaget om 30 miljoner för perioden augusti 2020-februari 2021) per företag för hela perioden augusti 2020-april 2021, är vidare väldigt positivt för många företag som drabbats hårt till följd av pandemin.

Vidare är det viktigt för många bolag att det nu kommit ett förslag på ytterligare förlängning av stödet att omfatta perioden mars-april, maj och juni 2021. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.
 

Mattias Bergman
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Droh
+46 76 640 27 69
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.