Ekonomiskt stöd till företag som drabbats av nedstängning

Nedstängningsstöd till företag

En ny ekonomisk stödåtgärd föreslås att införas för bolag som drabbats av nedstängning till följd av pandemilagen. Upp till 100 procent av de fasta kostnaderna kommer att ersättas.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

UPPDATERAD 2021-03-19
 

I den extra ändringsbudgeten för 2021 av den 19 januari föreslås att företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Ersättningen kommer att täcka upp till 100 procent av kostnaderna. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Nedstängningsstödet ska gälla under perioden som pandemilagen är i kraft. I likhet med omställningsstödets utformning ska bolagets omsättningstapp avgöra hur stort stöd man har rätt till. Företag som behövt stänga ner sin verksamhet till följd av ett beslut om nedstängning med stöd av pandemilagen och som tappat minst 30 procent av omsättningen, ska kunna söka stödet. Företag som tappat all sin omsättning under en period ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta upp till ett takbelopp om 75 miljoner kronor per företag och månad. Har företaget redan fått omställningsstöd för samma period ska detta dock avräknas från nedstängningsstödet.

Gällande vilka verksamhet som kan omfattas av nedstängningsstödet så gäller det de verksamheter och platser som kan drabbas av ett beslut om nedstängning med stöd av pandemilagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, närmare bestämt: 

  • Serveringsställen (t ex restauranger, caféer)
  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (t ex konserter,
  • idrottsevenemang och demonstrationer),
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet (t ex gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museum),
  • handelsplatser (t ex köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker), 
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, 
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Likt omställningsstödet kräver även nedstängningsstödet ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen. Stödet kan därför först träda ikraft tidigast i början av april, men kommer då att tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. 


Uppdatering 2021-02-25
På regeringens presskonferens den 23 februari 2021 presenterades att även lönekostnader kommer att ersättas vid en eventuell nedstängning. Anledningen till åtgärden är att säkerställa de anställdas trygghet. I och med detta besked kommer arbetsgivare och anställda lättare att kunna planera för verksamheten. Lönekostnader som kompenseras genom stöd vid korttidsarbete kommer inte att omfattas. 
 

Uppdatering 2021-03-19
Finansdepartementet remitterar nu regeringens förslag om ett nedstängningsstöd. För att stödet ska tillämpas ska det enligt förslaget handla om ett förbud eller nedstängning som regeringen meddelat och som ska underställas riksdagen eller motsvarande beslut om nedstängning som länsstyrelsen beslutat i enskilda fall. Hittills har inte den sortens beslut om nedstängning fattats, men en förordning har varit på remiss och om den skulle sättas i kraft skulle nedstängningsstödet aktualiseras. 

Det noteras vidare att en stödperiod kommer att vara en kalendermånad. För att kunna ta del av stödet ska företagets omsättning ha minskat under stödperioden jämfört med referensperioden. Något krav på en särskild procentsats för det totala omsättningstappet föreslås inte, vilket är en precisering jämfört med tidigare besked. Däremot ska den del av omsättningstappet som kan hänföras till nedstängningen uppgå till minst 25 procent av referensperiodens omsättning, till skillnad från tidigare förslag om 30 procent. Stödet kommer ges i förhållande till hur stor del av nedgången av nettoomsättningen som direkt har orsakats av nedstängningen. Slutligen noteras att det framgår av promemorian att det inte bör uppställas krav på att vinstutdelning inte får ske, till skillnad från utformningen av omställningsstödet i övrigt.


KPMG:s kommentar

Det välkomnas av många bolag att det nya nedstängningsstödet införs för att stötta företag som varit och kommer att vara förhindrade att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning med stöd av den nya pandemilagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, inte minst då båda lagarna ska upphöra att gälla först vid utgången av september 2021 respektive maj 2021. Nedstängningsstödet är mer generöst utformat än omställningsstödet då företag som tappat all sin omsättning ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta upp till ett takbelopp om 75 miljoner per företag och månad, vilket är positivt för många drabbade bolag. Det bör dock noteras att justeringar i utformningen kan komma att meddelas, då stödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen innan det kan införas. 

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av den föreslagna stödåtgärden. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket. 
 

Mattias Bergman
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Droh
+46 76 640 27 69
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.