Svenska bolag ökar sin TCFD-rapportering och allt tyder på att det är en växande trend. Det visar KPMG:s nya studie om hur svenska bolag rapporterar i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

Klimatrisker blir allt vanligare på agendan hos företag. Utifrån den förändring vi sett under 2018 och 2019, i antal rapporter av bolag som rapporterat enligt TCFD, är ökningen över 80 procent. Detta visar på en stadig ökning av rapportering inom området och vi kan inte se någon indikation på att det är en stagnerande trend – snarare tvärtom. Det är ett område som växer.

Cirka 80 procent av bolagen i undersökningen verkar inom finansbranschen, men vi kan förvänta oss att fler sektorer börjar förstå allvaret kring klimatrisker och hur de kan påverka deras verksamheter. 

Vår undersökning visar att majoriteten av de bolag som TCFD-rapporterade under 2019 redovisade informationen i årsredovisningen eller i hållbarhetsredovisningen.

Varför TCFD?

Genom att integrera klimatrelaterade risker i den finansiella redovisningen kan förståelsen för klimatriskernas konsekvenser förbättras.

Utifrån ett omvärldsperspektiv ser vi att trycket på att TCFD-rapportera ökar. Bland annat genom ett direktiv från EU kring hållbara finanser kopplat till klimat, Finansinspektionen som öppet stöttar TCFD och inte minst den svenska staten som explicit nämner rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter i det uppdaterade ägardirektivet 2020.

Med dessa påtryckande krafter som stöd till resultatet av denna undersökning tror vi att TCFD:s ramverk är här för att stanna och att vi kommer få se allt fler TCFD-rapporter från olika sektorer framgent. 

Tips till dig som vill rapportera på TCFD:s rekommendationer:

  1. Sätt dig in i vad som är väsentligt för din organisation kopplat till rekommendationerna.
  2. Sätt er ambitionsnivå och se implementeringen som en resa. 
  3. Var transparent i rapporteringen, där ni med fördel kan redogöra för de delar som ni inte har på plats ännu – det visar bara att ni är medvetna om att de finns.
  4. Integrera klimatrelaterade risker med finansiella risker, betrakta dem som ”vanliga” risker. 

Kontakta oss

Hör av dig till oss på KPMG om du har frågor eller vill ha mer information:

Torbjörn Westman, Head of Assurance Services, +46 70 825 68 54, torbjorn.westman@kpmg.se.