Tillväxtverkets förtydligande om värdeöverföringar under nuvarande stödperiod

Tillväxtverkets förtydligande om värdeöverföringar

Myndighetens bedömning är att aktieutdelningar ska kontrolleras under en period om två månader innan stödperioden, under stödperioden samt sex månader efter stödperiodens slut. Vidare ska Tillväxtverket likaså kontrollera koncernbidrag som inträffar under bolagets stödperiod, under de två månaderna före stödperioden samt under de sex månaderna efter stödperioden.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Den 30 november publicerade Tillväxtverket ett pressmeddelande med en redogörelse för synen på aktieutdelningar och koncernbidrag innan, under och efter stödperioden. Förtydligandet kommer mot bakgrund av det nya lagförslaget om vad som ska gälla för korttidsarbete under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 (se vårt TaxNews om det nya lagförslaget). I uttalandet anförs att denna syn ska gälla fram till dess att det nya lagförslaget träder ikraft. Som nämnt i tidigare TaxNews föreslås det nya lagförslaget att träda ikraft den 15 februari 2021 med retroaktiv verkan från den 1 december 2020.

Tillväxtverket har i tidigare pressmeddelanden (se TaxNews) anfört att ”huvudregeln är att ett företag inte kan uppbära stöd för korttidsarbete och samtidigt göra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna” mot bakgrund av att ”den grundläggande förutsättningen för att ett företag ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter”. I gårdagens pressmeddelande tydliggörs Tillväxtverkets ståndpunkt avseende tidpunkten genom att myndigheten ska ”kontrollera vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden”. I enlighet med myndighetens tidigare meddelade ståndpunkt ska dock värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 inte kontrolleras.

Vidare meddelas att Tillväxtverket bedömer att ett lämnat koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeöverföring, inte ska utgöra ett hinder mot att stöd ska kunna beviljas.

KPMG:s kommentar

Som omnämnt i vårt senaste TaxNews om det nya lagförslaget så har det länge efterfrågats ett förtydligande i frågan om vad som gäller för värdeöverföringar under den nuvarande stödperioden, dvs. 16 mars-30 november 2020. Förtydligandet som nu kommer från Tillväxtverkets sida välkomnas säkert av många stödmottagare, framförallt preciseringen av vad som ska avses med ”i nära samband” med stödperioden. Beskedet ger bolagen en tidsperiod att förhålla sig till när det gäller utdelningar och andra värdeöverföringar, såsom koncernbidrag. Faktumet att man tar ledning i det nya lagförslaget bidrar till en ökad tydlighet i stödets utformning.

En ytterligare positiv aspekt är att myndigheten nu meddelar att ett lämnat koncernbidrag som inte utgör en värdeöverföring ska anses vara förenligt med mottagande av stöd, en fråga vi tidigare lyft i våra TaxNews. I sina frågor och svar på hemsidan exemplifierar Tillväxtverket detta med situationen då en stödmottagare lämnar ett koncernbidrag och samtidigt erhåller ett motsatt aktieägartillskott, varigenom förmögenhetsminskningen neutraliseras. Vidare förtydligas att överföringen ska minst motsvara nettot, för att anses vara ett motsatt aktieägartillskott, dvs. koncernbidraget minskat med bolagsskatten hänförlig till koncernbidraget.

Det noteras att Tillväxtverket anger att deras syn ska gälla fram till dess att det nya lagförslaget träder ikraft, dvs. den 15 februari 2021. Vad som närmare innebär med detta är inte helt tydligt och det återstår därför att se hur hanteringen av de två ansökningsförfarandena kommer att tillämpas i praktiken.

KPMG övervakar löpande uppdateringarna om värdeöverföringar i samband med erhållandet av stöd vid korttidsarbete och kommer att uppdatera texten löpande.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket för korttidsarbete.
 

Mattias Bergman
Legal Services
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.