Sverige har tidigare rankats som bäst i världen när det kommer till implementering av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:s) i nationella strategier. Dock har svenska bolag svårt att koppla SDG-målen till sina egna verksamhetsmål, och de fokuserar helst på den positiva påverkan de har på SDG-målen och inte total påverkan, vilket skapar en obalanserad bild. Detta visar vår senaste globala undersökning om hållbarhetsrapportering ”The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020”.

Att SDG-målen är högaktuella för svenska bolag visades redan 2017 då Sverige toppade listan i KPMG:s globala undersökning kring hållbarhetsrapportering. Årets undersökning visar att hela 82 procent av de 100 största svenska bolagen kopplar sin verksamhet till en eller flera SDG:s, vilket ger Sverige en fjärdeplats globalt. Men vad säger rapporteringen egentligen?

När vi tittar närmare på rapporteringen ser vi att endast hälften (51 %) av bolagen som inkluderar SDG-målen i sin rapportering har kopplat dessa mål till ett konkret verksamhetsmål, vilket är lägre än det globala snittet. Verksamhetsmål som kan sammankopplas till SDG-målen är exempelvis mål om minskade utsläpp eller mångfald i organisationen (SDG 13 och 5). Intressenter förväntar sig numera att bolag som arbetar för de globala målen ska rapportera påverkan och hur bolagen själva bidrar till målen. För att visa detta krävs tydliga och mätbara mål som följs upp och arbetas med proaktivt. 

Få ger en balanserad bild av sin påverkan på SDG-målen

Utöver att indikera målsättning och uppföljning av de globala målen är det viktigt att redovisa påverkan på SDG-målen på totalnivå. Globalt är det endast 14 procent av bolagen som rapporterar både sin positiva och negativa påverkan på målen. Trots att siffran i Sverige är högre, 22 procent, är det alltså en stor majoritet som inte redovisar sin påverkan på ett balanserat sätt och inkluderar således inte både sin positiva och negativa påverkan. För vad säger egentligen ett bolags positiva påverkan om det potentiellt sett kan ha en större negativ påverkan som inte rapporteras? Att redovisa total påverkan på målen är väsentligt för en balanserad och transparent rapportering, och bidrar till att skapa trovärdighet. Görs det inte, riskerar bolagen att fastna i det som benämns ”SDG-washing” vilket är termen för rapportering av SDG-mål eller områden där bolagen endast presterar väl, och där eventuell negativ påverkan helt och hållet utelämnas.  

Våra bästa tips till dig som vill rapportera på de globala hållbarhetsmålen:

  1. Prioritera de globala mål där organisationen har potential att göra en väsentlig påverkan.
  2. Definiera vad målen betyder i er organisation. Förankra målen i organisationens strategi, sätt mätbara mål och följ upp er påverkan på målen.
  3. Var transparent och trovärdig i rapporteringen! Hur bidrar ni till målen – såväl positivt som negativt? 

Prioritering av SDG-mål hos svenska bolag

En övervägande majoritet av de svenska bolagen som rapporterar på SDG-målen prioriterar ett specifikt antal mål som kopplar an till deras verksamhet. 

De mål som är vanligast prioriterade bland svenska bolag är mål kopplat till arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, att bekämpa klimatförändringen samt hållbar konsumtion och produktion.

De mål som däremot sällan är prioriterade är mål kopplat till fattigdom, hunger samt hav och marina resurser. 

Mest prioriterade

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Mål 13 – Bekämpa klimat-förändringen. 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. 

Minst prioriterade

Mål 1 – Ingen fattigdom.

Mål 2 – Ingen hunger.

Mål 14 – Hav och marina resurser.