Leasa eller köpa – vad blir effekterna?

Leasa eller köpa – vad blir effekterna?

KPMG lanserar nu en beräkningsmodell som visar effekterna på de finansiella rapporterna och nyckeltal av att köpa jämfört med att leasa en given mängd tillgångar.

1000
Dekorbild

IFRS 16 ställer krav på redovisningen

Snart två år har nu gått sedan IFRS 16 ersatte IAS 17 och för många bolag börjar nu hanteringen av standarden att sätta sig samtidigt som nya frågeställningar uppstår. Då övergången har hanterats och initial balanspåverkan har fastställts så kommer förändringar av leasingavtalen att behöva hanteras i redovisningen i enlighet med IFRS 16.

I samband med att avtal omförhandlas, förlängs eller indexeras ska omvärdering av nyttjanderättstillgång och leasingskuld ske. Dessa beräkningar är ofta komplexa och ställer högre krav på leasingsystem och beräkningsmodeller än vad fallet var då den initiala nuvärdesberäkningen till öppningsbalanserna vid övergången gjordes. Inte minst innebär covid-19 och de förändringar som pandemin har lett till på leasingavtal utmaningar i redovisningen i enlighet med IFRS 16. Därför är det viktigt att säkerställa att rutiner finns på plats för att kunna hantera dessa förändringar till kommande finansiella rapporter.

Traditionell finansiering som alternativ till leasing

Ett alternativ till att leasa kan naturligtvis också vara att i högre grad investera i tillgångar med separat finansiering. Utöver de skillnader som detta innebär i finansieringskostnad finns potential att underlätta redovisningen då redovisningen av en ägd materiell anläggningstillgång ofta är mindre komplex än av en leasad tillgång.

En viktig fråga i valet mellan att leasa och att köpa är också vilken effekt valet får på de finansiella rapporterna. Hur påverkas exempelvis resultatet efter skatt och soliditeten av att i högre grad köpa tillgångar jämfört med att leasa? Ofta är det svåra analyser som ska göras för att få svar på dessa frågor.
 

Beräkningsmodell för att underlätta valet av finansiering

För att underlätta beslutstagandet vid valet av finansiering för framtida tillgångar har KPMG nu tagit fram en modell vars syfte är att visa effekterna av att köpa med traditionell finansiering jämfört med att leasa en given mängd tillgångar. Baserat på den information som användaren anger visar modellen effekten av dessa beslut på ett företags/en koncerns finansiella rapporter samt på av användaren utvalda nyckeltal. Modellen ger användaren en möjlighet att enkelt överblicka hur de finansiella rapporterna och nyckeltalen förändras baserat på olika scenarion avseende finansiering.

Är du intresserad? Varmt välkommen att kontakta oss för att få en presentation av modellen. Modellens pris är 30 tkr inklusive 5 konsulttimmar för kundanpassning och utbildning.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.