Förslag om att utöka omställningsstödet med perioden maj-juli 2020 – covid-19

Förslag om att utöka omställningsstödet – covid-19

I Finansdepartementets promemoria föreslås att omställningsstödet för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin utökas med perioden maj-juli 2020. Ändringarna i reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

KPMG har i tidigare TaxNews skrivit om omställningsstödet som hittills omfattat mars och april 2020. Finansdepartementet publicerade den 7 september en promemoria (PDF 320 KB) avseende ett utökat omställningsstöd till företag under perioden maj-juli 2020, vilket ska ske genom en ny förordning för maj–juli 2020 som innehåller ytterligare bestämmelser om sådant omställningsstöd som avses i lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Regleringen avseende omställningsstödet för maj-juli får huvudsakligen samma utformning som regleringen gällande mars-april. Det föreslås dock att maj ska utgöra en individuell stödperiod och att juni-juli utgör en annan individuell stödperiod. Referensperioden utgörs av stödperiodens motsvarande månad/månader under året dessförinnan, d v s 2019. En annan skillnad i förutsättningarna för att bevilja stödet för maj 2020 är att nettoomsättningen understeg 60 procent av nettoomsättningen för motsvarande referensperiod. Avseende beviljande av stöd för juni-juli krävs att nettoomsättningen understeg 50 procent i relation till referensperioden.

Vidare maximeras stödbeloppet till 75 miljoner kronor per stödberättigat företag för maj månad och för stödperioden juni-juli till 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Ansökan om stöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 15 december 2020. Praktisk information om ansökningsförfarandet kan sedan tidigare återfinnas på Skatteverkets hemsida.

Ändringarna i reglerna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020. Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 21 september 2020.

KPMG:s kommentar

Bakgrunden till införandet av det utökade stödet är att Finansdepartementet ser ett fortsatt behov hos företagen av omställningsstödet till följd av covid-19-krisen. Finansdepartementet anför att ”omställningsstödet infördes i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 och göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen”. Vid tidpunkten av införandet av stödet ”förelåg en osäkerhet kring hur pandemin skulle utvecklas under efterföljande månader och hur detta skulle påverka företagen” men att det nu ”står klart att krisens inledande skadeverkningar i ett stort antal fall påverkade företagen kraftigt även under maj månad”, vilket är anledningen till att denna månad ska bedömas individuellt.

Gällande månaderna juni och juli så framför Finansdepartementet att det framförallt omfattar företag som får in den största delen av intäkterna under sommarmånaderna. Anledningen till skillnaden i kravet på minskningen av nettoomsättningen avseende juni och juli i relation till maj 2020 är att Finansdepartementet anser att företagen bör ”haft möjlighet att anpassa sina verksamheter och kostnader till det rådande läget” samt att stödet för sommarmånaderna juni och juli till störst del bör avse företag med säsongsverksamhet.

Det kan vidare noteras att utdelningsförbudet avseende det stödmottagande företaget eller dess moderföretag under perioden mars 2020 – juni 2021, om att inte verkställa eller besluta om vinstutdelning eller motsvarande, även fortsättningsvis ska gälla enligt de nya reglerna.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av lagförslaget. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om ändringarna i regelverket samt önskar hjälp med att beräkna och/eller ansöka om stöd.

Mattias Bergman
mattias.bergman@kpmg.se

Joanna Droh
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.