KPMG är för många kända som framförallt en revisionsbyrå med lång erfarenhet. Men vi är också ett av världens ledande kunskapsföretag. På den här sidan kan du läsa mer om våra advisory-tjänster på KPMG i Malmö.

Kontakta oss:

Susanne Thuresson, Head of Advisory Region South, +46 72 396 65 07, susanne.thuresson@kpmg.se

Sveriges bästa skatterådgivning

KPMG:s skatterådgivare har de senaste fem åren utsetts till landets bästa. Vi hjälper våra kunder att säkra att flöden av varor och tjänster sker på ett effektivt sätt och arbetar aktivt med analyser av hur skattefrågor påverkar olika risker och affärsmöjligheter. Flera ur teamet är placerade i Malmö där vi har ett starkt lokalt engagemang. Till våra kunders förfogande finns också det globala KPMG-nätverket med specialister i 153 länder. 

Vi kan stötta er inom bland annat:

 • Svensk och internationell företagsbeskattning.
 • Internprissättning.
 • M&A.
 • Strukturfrågor.
 • Globala personal- och arbetsgivarfrågor.
 • Fåmansföretag.
 • Tull.
 • Indirekta skatter.
 • Kvantitativ analys av skatterelaterad data.
 • Rådgivning kring icke-finansiella skatterisker relaterade till governance, transparens och hållbarhet.

KPMG ligger också i framkant i utvecklingen av nya skatterådgivningstjänster och digitala lösningar som förenklar och effektiviserar för dig som kund. 

Kvalificerad redovisning och finansiell rapportering

Vårt team i Malmö har stor kompetens inom finansiell rapportering och våra specialister kan stötta er verksamhet inom bland annat:

 • Rådgivning vid redovisningsfrågor.
 • Årsredovisningsmallar och övriga modeller.
 • Stöttning vid övergång till nytt regelverk och nya redovisningsregler.
 • Hjälp med tillämpning av IFRS 3, IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 och IFRS 17.

Integrerad och proaktiv riskhantering

Ett strukturerat riskarbete hjälper företag och organisationer att navigera rätt bland interna, externa och strategiska utmaningar. Genom effektiv och integrerad riskhantering kan er verksamhet på ett proaktivt sätt både hantera hot och ta vara på möjligheter.

Vad vi kan stötta er med inom Governance, Risk & Compliance.

 • Kartlägga och utvärdera nuläget avseende riskhantering och intern kontroll.
 • Införa ledningssystem som ger tydliga styrsignaler utifrån relevanta riskindikatorer.
 • Rådgivning kopplat till införande och utnyttjande av system och tekniska plattformar.
 • Utveckla heltäckande processer och system som omfattar mål- och resultatstyrning, intern kontroll, systematiskt kvalitetsarbete samt finansiell riskhantering.
 • Utbilda samt hålla workshops anpassade för just er verksamhet.
 • Framtagande av långsiktig utvecklingsstrategi kring värdeskapande riskhantering.
 • Införa och utveckla era internrevisionsprocesser.

Identifiera och förebygga oegentligheter

Att agera snabbt är en nyckelfaktor vid uppgifter eller anklagelser om bedrägerier eller oegentligheter. Våra specialister inom Forensic kan hjälpa er med oberoende utredningar kring misstänkta oegentligheter inom organisationen – situationer där skadeverkningarna är svåra att överblicka och potentiellt mycket allvarliga för verksamheten och dess ekonomiska värden. Vi kan bland annat stötta er med:  

 • Utredningar av bedrägerier, brott eller tjänstefel.
 • Hantering av tvister och konflikter.
 • Digitala verktyg för att upptäcka, utreda och analysera oegentligheter och handlingar som kan skada organisationens anseende och varumärke.

Vi erbjuder även förebyggande tjänster kring mutor och korruption, bland annat genom en digital utbildning riktad till alla medarbetare i organisationen. Utbildningen är en grundläggande genomgång kring mutor och intressekonflikter och syftar till att skapa en gemensam kunskapsplattform för alla anställda att stå på.

Minska risken för cyberattacker

Alla typer av verksamheter löper idag risk för cyberattacker och dataintrång. För att stärka motståndskraften och skydda verksamhetens känsligaste information krävs ett proaktivt och systematiskt arbete kring cybersäkerhet. Våra experter hjälper er att utvärdera och stärka förmågan hos både organisation och system.

För oss handlar cybersäkerhet om vad du kan åstadkomma – inte om förbud och begränsningar. Vi hjälper er att balansera kostnaden för att skydda informationen mot kostnaden för potentiella risker.

KPMG Cyber Security kan stötta er med bland annat:

 • Förändringsprojekt kring IT-arkitektur, processer och rutiner.
 • Global Cyber Incident Response.
 • Riskhantering och riskanalyser/Penetrationstester/IT-säkerhetsgranskningar.
 • Vår globala mognadsanalys Cyber Security Maturity Assessment.
 • Analyser kring hantering av nationella regelverk och EU-förordningar samt stöd vid. kommande förändringar.  
 • Kontinuitetshantering inklusive kris- och katastrofhantering.

Effektivisera genom automation

KPMG:s team inom NewTech arbetar med alltifrån automationsstrategi till implementering och underhåll av AI-lösningar. Mycket av det arbete vi gör går ut på att automatisera befintliga processer men även att optimera dessa genom AI.

Våra specialister kan bland annat hjälpa er inom:

Robotic Process Automation (RPA) – Automation av regelstyrda affärsprocesser genom virtuella robotar.

Machine learning – Utveckling av algoritmer som använder data för att lära sig att hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar.

Chat/voice bots – Vi utvecklar alternativa kanaler där era kunder kan nå er. Med digitala lösningar minskas antalet människor i kundtjänst samtidigt som kunden får en ännu bättre upplevelse.

Future of finance – CFO-rollen och finansfunktionen kommer att genomgå stora förändringar, något som vi redan börjat se. Finansfunktionen kommer att bli mycket bredare och sträcka sig från dagens transaktions- och bokföringstjänster till att fokusera på ökat värdeskapande. 

Deal Advisory

Våra specialister inom Deal Advisory stöttar kunder i processer som rör förvärv, försäljningar och värderingar samt strategiska avvägningar. Vi kan hjälpa er med:

 • Identifiering av säljare och köpare.
 • Beräkning och identifiering av synergier.
 • Integration och separation av förvärvade/avyttrade verksamheter.
 • Exitalternativ vid försäljning.
 • Finansieringsstrategier och värderingsmodeller.
 • Börsintroduktion.
 • Utvärdering av potentiella strategiska partnerskap och generationsskiften.

Treasury

Våra mest efterfrågade tjänster inom Treasury är uppdrag där vi analyserar och utvärderar bolagets finansavdelning och ger en second opinion på policydokument, processer och system. Vi utvärderar även verksamhetens riskhanteringsarbete inom t ex valuta och ränta, vilket inkluderar identifiering, analys, strategi, säkring och uppföljning.

Vårt Treasury-team har som mål att skapa värde för er som kund genom tidseffektiva, säkra och digitala processer, prognoser och rapporter. 

 

Har du frågor? Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Susanne Thuresson, Head of Advisory Region South, +46 72 396 65 07, susanne.thuresson@kpmg.se