Omställningsstöd till företag – covid-19

Omställningsstöd till företag – covid-19

Finansdepartementets promemoria om omställningsstöd till företag. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

1000

Kontakt

Johanna Ahlstedt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Finansdepartementet har den 15 maj publicerat en promemoria (PDF 767 KB) om förslaget om omställningsstöd som regeringen presenterade den 30 april.

Omställningsstöd ska kunna ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019, om omsättningsminskningen är en effekt av spridningen av coronaviruset. Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt, och vars omsättning uppgick till minst 250 000 kr. Yttrande från revisor ska bifogas ansökan om stöd över 100 000 kr.

Begräsningar i möjligheten att få stöd föreslås om företaget eller dess moderföretag under perioden mars 2020 – juni 2021 verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande. Vidare ska företaget ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på.

Rätt till omställningsstöd föreligger inte för företag där företaget eller något annat företag som ingår i samma koncern finns upptaget på EU eller OECD:s förteckning över jurisdiktioner som anses vara icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet.

Omställningsstöd ska ges med 75% av det procentuella omställningstappet beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Regeringen har tidigare gett som exempel att om de fasta kostnaderna uppgår till 500 000 kr och omsättningstappet till 50% ska ett omställningsstöd på tre fjärdedelar, dvs om 187 500 kr kunna erhållas.

Det konstateras att gränsdragningen mellan fasta och rörliga kostnader i praktiken inte alltid är okomplicerad. För att underlätta tillämpningen definieras fasta kostnader genom en uttömmande uppräkning som i huvudsak inkluderar kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar, elektricitet, vatten, avlopp, internet och telefoni, uppvärmning, städning, sophantering, försäkringar, utfodring av djur, franchiseavgifter, tillstånd samt royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

Som fasta kostnader räknas inte kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster. Som fasta kostnader räknas inte heller kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Omställningsstödet ska minskas med försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning eller annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på.

Omställningsstödet maximeras till 150 miljoner kr per företag alternativt per koncern om flera företag inom samma koncern är berättigade till omställningsstöd. Vidare begränsas omställningsstödet för företag som har stora fasta kostnader i förhållande till den nominella omsättningsminskningen till det nominella omsättningstappet.

Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och betalas ut genom kreditering av skattekontot. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision. Vidare införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott.

Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. På Skatteverkets hemsida anges att företag kommer att kunna söka om omställningsstöd via en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se. När ansökan öppnar publiceras en detaljerad vägledning.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

KPMG:s kommentar

Det kan noteras att företag inte har rätt till omställningsstöd om företaget ingår i en koncern där något koncernbolag hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen på EU eller OECD:s lista över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet. Den senaste uppdaterade listan från EU är från slutet av februari 2020 och omfattar tolv länder däribland Cayman Islands och Panama. Ett företag i en internationell koncern kommer således inte vara berättigad till omställningsstöd om koncernen har företag i något av dessa länder även om etableringen skett helt utan skatteskäl.

Vidare får företaget eller dess moderföretag inte besluta eller verkställa vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 – juni 2021. De typer av värdeöverföringar som avses är sådana som regleras i 17-20 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Koncernbidrag nämns inte i detta sammanhang. Detta kan jämföras med regelverket avseende stöd för korttidsarbete där frågan om värdeöverföringar i form av aktieutdelningar och koncernbidrag varit stor. Så sent som i måndags, den 18 maj, gick Tillväxtverket ut med ett förtydligande om att koncernbidrag bör bedömas på samma sätt som utdelning i sammanhanget av beviljande av korttidsstöd, se TaxNews.

Omställningsstöd medges för en andel av ett företags fasta kostnader för mars och april 2020. Förslaget innehåller många kriterier och ger upphov till ett stort antal frågeställningar. En ansökan om stöd kommer innebära omfattande dokumentation och beräkningar.

Har ni frågor om regelverket eller vill ha hjälp att beräkna och/eller ansöka om stöd är ni välkomna att kontakta oss.

Uppdatering – Lagrådsremiss den 2 juni
Regeringens förslag om omställningsstöd skickades den 2 juni till Lagrådet för granskning, s k lagrådsremiss. Regeringen kommer även anmäla stödet till EU-kommissionen och EU-kommissionens prövning gentemot reglerna om statsstöd kan komma att resultera i ändringar i förslaget. Utöver den nya lagen om omställningsstöd avser regeringen också besluta om en ny förordning, där den huvudsakliga materiella regleringen av stödet kommer att finnas.

Läs mer:
The article in English

Johanna Ahlstedt
+46 70 144 34 55
johanna.ahlstedt@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.