Förslag på skatt på kemikalier i kläder och skor

Förslag på skatt på kemikalier i kläder och skor

Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i ett tidigare TaxNews skrivit om att det har funnits planer på att införa en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor. Den 1 april 2020 publicerades resultatet av en utredning om detta. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2021, men föreslås att tillämpas för skattskyldighet som inträder från och med den 1 juli 2021.

Vad innebär förslaget?

Den nya skatten har för avsikt att minska användandet av farliga kemikalier vid produktion av kläder och skor. Den riktar in sig på alla kläder och skor som tillverkas, eller förs in i Sverige från utlandet, med undantag för t ex skyddsutrustning och leksaker.

Skattesatsen är 40 kr/kg med möjlighet till avdrag upp till 95% beroende på kemikalieinnehållet. Dock kan varan påföras ett tillägg på 19kr/kg ifall det innehåller gummi, polyvinylklorid eller polyuretan samt även ytterligare 19kr/kg ifall varan har en allvädersfunktion.

Vilka påverkas av den nya skatten på kläder och skor?

Normalt uppkommer skattskyldigheten i samband med att kläderna eller skorna yrkesmässigt tillverkas, importeras, tas in eller mottas i Sverige från ett annat EU-land. I vissa fall kan även förmedlare av dessa varor bli skattskyldiga, exempelvis vid distansförsäljning, om det sammanlagda värdet av förmedlarens försäljningar till Sverige överstigit 100 000 SEK innevarande eller föregående beskattningsår.

Enligt förslaget kommer det att bli möjligt att registrera sig som godkänd lagerhållare hos Skatteverket på samma sätt som för kemikalieskatt på elektronik och vitvaror. Som godkänd lagerhållare går det att skjuta upp beskattningen till ett senare tillfälle och deklarationerna lämnas in månadsvis. Skattskyldigheten för godkända lagerhållare inträder i samband med att varorna exempelvis säljs till någon som inte är en godkänd lagerhållare eller, när godkända lagerhållare tar varorna till en butik för försäljning.

Utöver registrering som godkänd lagerhållare föreslås andra alternativ i form av EU-handlare respektive registrerad mottagare. För registrerade EU-handlare samt för registrerade mottagare inträder skattskyldigheten för varorna vid införseln till Sverige, men redovisningen sker månadsvis. Den som inte innehar någon av ovan nämnda registreringar behöver i regel redovisa skatten vid varje tillfälle av tillverkning, införsel o s v.

KPMG:s kommentar

Införandet av kemikalieskatt på elektronik var starkt kritiserat och av utredning om motsvarande skatt på kläder och skor framgår också en hel del kritik. Enligt vår bedömning kommer denna skatt att träffa många företag i Sverige och i utlandet som inte är vana att hantera punktskatter.

Enligt utredningen kommer alla som handlar med kläder eller skor på ett eller annat sätt att påverkas av den föreslagna skatten och småföretagen inom sko- och klädbranschen förutspås drabbas hårdast. Utöver skatten som sådan spår vi ökade kostnader för t ex rapportering av skatten och laboratorieanalyser för att kunna nyttja avdragen, vilket får antas leda till högre priser för konsumenterna.

Kläder och skor som inte innehåller några farliga kemikalier föreslås beskattas, om än bara till 5%. Även om skatten för kemikaliefria kläder blir låg kvarstår kostnaden för att beräkna och rapportera skatten.

Slutligen ser vi en risk för dubbelbeskattning. Dels genom att den nya skatten på avfallsförbränning skulle påföras vid förbränning av kläder och skor som redan träffats av den nya kemikalieskatten. Dels vid hantering av begagnade kläder. En lagerhållare som säljer begagnade kläder måste kunna visa att dessa redan har beskattats för att undvika dubbelbeskattning, vilket kan medföra stora utmaningar. Utöver detta finns det risk för dubbelbeskattning när ideella organisationer skickar skänkta, redan beskattade, kläder utomlands för att sorteras innan de tas in i Sverige igen för second hand-försäljning.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om det gällande regelverket, föreslagna förändringar, praktisk hantering eller något annat.

Read more:
The article in English

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sverige
072-368 85 80
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.