Börja med de åtgärder du själv har kontroll över och kan genomföra

Öka inbetalningarna

Från kund

 • Fakturera direkt vid leverans av vara eller tjänst. Genom att använda den automatik som finns i de flesta standardprogrammen finns stora vinster att hämta med effektivare processer.
 • Undersök om möjlighet finns att a-conto fakturera i större utsträckning.
 • Överväg att ta betalt direkt för viss försäljning via de olika betalningslösningar som erbjuds digitalt, allt kanske inte måste faktureras.
 • Arbeta för att få in obetalda kundfordringar. Skicka betalningspåminnelser, inkasso eller framför allt; ta personlig kontakt. Om kunderna har betalningssvårigheter, kom överens om delbetalningar.
 • Se över prissättning och betalningsvillkor. Det kanske går att genomföra en prisökning för delar av verksamheten. Även betalningsvillkor kan vara påverkbara.
 • Se på möjligheten att sälja kundfordringarna.
 • Se över lagret och genomför utförsäljning av lämpliga delar.

 

Från skatteverket

 • Om ni skall få tillbaka på skatten, begär förtidsåterbetalning.
 • Även återbetalning av gjord fyllnadsinbetalning kan ske.
 • Jämka den preliminära F-skatten (kan göras hur många gånger som helst under året).
 • Om ni har moms att få tillbaka kan man begära utbetalning från skattekontot.

 

Från övriga

 • Om det finns fordringar på andra parter, begär in betalning helt eller delvis.
 • Avyttra tillgångar som inte är nödvändiga för verksamheten.

Minska utbetalningarna

Till leverantörer

 • Se över alla kostnader och avsluta allt som inte är nödvändigt för att hålla verksamheten flytande under kristid.
 • Be om längre betalningsvillkor och eventuellt betalningsplaner.
 • Se över prissättning i gällande avtal, kanske finns utrymme att omförhandla.
 • Överväg att leasa tillgångar i stället för att köpa.
 • Många gånger kanske ett alternativ till att både köpa och leasa är att hyra på kort tid.

 

Till personal

 • Beakta de möjligheter till stöd som finns kopplat till sjuklöner, permittering och sänkta arbetsgivaravgifter. Se till att använda det som är tillämpligt.
 • Undersök om medarbetare kan hyras ut till andra företag som har brist på personal som ett alternativ till uppsägning.
 • Beakta möjligheten till tillfälliga lönesänkningar.

 

Till skatteverket

 • Betala rätt skatt (är resultatet lägre än normalt bör även skatten vara det) och överväg möjligheterna att söka anstånd med skatteinbetalningar (men beakta räntan).

Initiera sedan åtgärder som kräver extern hjälp

 • Gå igenom företagets tillgångar utifrån en kreditgivares perspektiv. Många gånger finns mer belåningsbara tillgångar än man tror.
 • Utöka finansiering från bank, t ex ökad checkkredit och nya lån.
 • Se över befintliga leasing- och avbetalningskontrakt i syfte att förlänga hyrestiden eller öka restvärden.

Kontakta oss