Hemarbetsdagar i Sverige pga COVID-19 påverkar inte socialförsäkringstillhörighet inom EU

Hemarbete COVID-19 och socialförsäkring inom EU

Försäkringskassan meddelar att hemarbetsdagar i Sverige pga COVID-19 inte påverkar socialförsäkringstillhörigheten inom EU.

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.
 

Bakgrund

En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater inom EU ska omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där han eller hon är bosatt om han eller hon utför en väsentlig del av sitt arbete i den medlemsstaten. Med ”väsentlig del av sitt arbete” avses minst 25 % av arbetstid och/eller inkomst. Detta är den s k multi state-regeln i artikel 13.1 EU-förordningen 883/2004 och som styr vilket lands socialförsäkring en anställd ska omfattas av.

De som är bosatta i Sverige och normalt arbetar mindre än 25% i Sverige kan då komma att omfattas av annat EU-lands socialförsäkring. Försäkringskassan har nu meddelat att hemarbetsdagar i Sverige p g a COVID-19 inte ska räknas som arbetsdagar i Sverige vid tillämpningen av multi state-regeln.

Effekten av detta kan visas med följande exempel. En person, som bor i Sverige men som normalt arbetar 82% i Tyskland och 18% i Sverige omfattas av tysk socialförsäkring eftersom personen arbetar mindre än 25% i Sverige varför arbetsgivaren inte ska betala svenska arbetsgivaravgifter på lönen. Om den anställde börjar arbeta hemifrån i sådan omfattning att arbetstiden uppgår till 27% i Sverige skulle den anställde normalt bli socialförsäkrad i Sverige med skyldighet för arbetsgivaren att betala svenska arbetsgivaravgifter. Om de tillkommande hemarbetsdagana i Sverige är hänförliga till COVID-19 har Försäkringskassan nu accepterat att bortse från dessa arbetsdagar i Sverige varför personen i vårt exempel kommer att anses arbeta endast 18% i Sverige och således kunna kvarstå i tysk socialförsäkring.

KPMG:s kommentar

Försäkringskassans undantag innebär för arbetsgivare med personal som bor i Sverige men omfattas av annat EU-lands socialförsäkring krav på att kunna visa att de anställdas hemarbetsdagar i Sverige är dokumenterat hänförliga till COVID-19. Vi på KPMG har här möjlighet att vägleda er som arbetsgivare i hur denna uppföljning och dokumentation kan hanteras effektivt. Har ni frågor och funderingar kring detta är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Read more
The article in English

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.