Företrädare för juridiska personer kan under vissa förutsättningar bli personligt betalningsansvariga för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter. Till följd av det allvarliga ekonomiska läge som många företag nu befinner sig i till följd av spridningen av coronaviruset är det särskilt viktigt för företrädare att vara medvetna om dessa regler, som ålägger dem ett mycket långtgående ansvar för företagets betalning av skatter och avgifter.

Vidare bör företrädare ta hänsyn till hur de anståndsregler som föreslagits i anledning av coronaviruset förhåller sig till reglerna om företrädaransvar. Företrädaransvar kan under vissa förutsättningar komma att aktualiseras även i det fall att betalningsanstånd beviljas.

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen

Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften.

Företrädaransvaret är utformat som ett bristtäckningsansvar och företrädaren är således i förekommande fall ansvarig för betalning av skatt och avgift tillsammans med den juridiska personen. Detta innebär även att en företrädare som har ålagts och fullgjort betalningsansvar enligt dessa regler har rätt att återkräva den juridiska personen på beloppet. Den juridiska personens möjlighet att återbetala företrädaren är dock många gånger begränsad eller obefintlig.

Vem är företrädare?

Med företrädare avses såväl legala företrädare (ex. styrelseledamot och verkställande direktör) som faktiska företrädare (personer som utövar ett bestämmande inflytande). Att ett legalt uppdrag varit endast av formell natur fritar normalt inte från företrädaransvar. Det avgörande är vem som har den faktiska maktpositionen och möjligheten att påverka förvaltningen i den juridiska personen.

Krav på uppsåt eller grov oaktsamhet

Företrädaransvar förutsätter att företrädaren agerat uppsåtligen eller grovt oaktsamt i förhållande till att skatt eller avgift inte betalats. Vid bedömningen av om dessa subjektiva rekvisit är uppfyllda beaktas bl a vilka handlingsalternativ företrädaren haft att tillgå och dennes skäl till att vidta eller avstå från vissa åtgärder. Hänsyn tas därvid till både vad som har föranlett att skatten eller avgiften inte har betalats och varför företrädaren inte senast på förfallodagen har vidtagit verksamma åtgärder för att avveckla den juridiska personens skulder.

Med verksamma åtgärder för att avveckla den juridiska personens skulder avses ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion samt, under vissa förutsättningar, betalningsinställelse i syfte att inleda ackordsförhandling. Att en företrädare förhåller sig passiv och underlåter att sätta sig in i bolagets förhållanden och ekonomiska ställning innebär inte att han kan undgå betalningsskyldighet. Tvärtom har företrädarna – legala och faktiska – ett långtgående ansvar att sätta sig in i bolagets situation och tillse att dess förpliktelser mot det allmänna fullgörs.

Den relevanta tidpunkten

Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats. Det är denna tidpunkt som är relevant för prövningen av företrädarens ansvar för obetalda skatter och avgifter. Den relevanta tidpunkten för företrädaransvaret kan dock påverkas av att anstånd medges med betalning av skatten eller avgiften, men så är inte alltid fallet. Om anstånd beviljas i tiden innan den ursprungliga förfallodagen utgör anståndsbeslutet hinder mot företrädaransvar under anståndstiden. Den relevanta tidpunkten är i sådant fall den senare förfallodag som infaller efter att anståndet upphört. Om betalningsanstånd däremot beviljas i tiden efter den ursprungliga förfallodagen innebär emellertid anståndet normalt inte att den relevanta tidpunkten förändras. I den situationen gäller alltjämt att prövningen av företrädarens betalningsansvar knyts till den ursprungliga förfallodagen, låt vara att Skatteverket inte kan ansöka om företrädaransvar förrän anståndet upphört.

Särskilt om betydelsen av betalningsanstånd

I detta sammanhang noteras att regeringen i lagrådsremiss den 16 mars 2020 om åtgärder med anledning av coronaviruset föreslagit nya regler för anstånd med betalning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på löner. Innebörden av reglerna är i korthet att anstånd med betalning av dessa skatter får medges för redovisningsperioder som infaller under januari–september 2020. Anstånd får beviljas för högst tre månader och som längst ett år. En mer ingående redogörelse för reglerna finns här. Det har inte ännu framförts några förslag om att de nya reglerna om anstånd ska behandlas på annat sätt än anstånd som medges enligt skatteförfarandelagens bestämmelser sett ur företrädaransvarsperspektiv. Skatteverket har dock i ställningstagande den 26 mars 2020 uttalat att företrädaransvar som huvudregel inte bör komma i fråga för sådana skatter som omfattas av tillfälligt betalningsanstånd.

Befrielse från betalningsskyldighet

Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Du som är företrädare för exempelvis ett aktiebolag har långtgående skyldigheter att tillse att betalningsskyldigheten för skatter och avgifter fullgörs. Välkommen att kontakta KPMG om du vill veta mer om dessa regler.
 

Mattias Bergman
mattias.bergman@kpmg.se

Tobias Almqvist
tobias.almqvist@kpmg.se

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Kontakta oss