Ytterligare budgetåtgärder med fokus på svenska småföretagare

Ytterligare budgetåtgärder för småföretagare

Med anledning av covid-19 presenterade regeringen den 25 mars ett utökat krispaket för att hjälpa svenska små och medelstora företag.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Regeringen har tidigare presenterat extra ändringsbudget med anledning av covid-19. (se även tidigare TaxNews). Regeringen presenterade igår den 25 mars ytterligare åtgärder för att hjälpa svenska små och medelstora företag. Nedan följer en kort sammanfattning av förslagen.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänks från 31,42 % till 10,21% (endast ålderspensionsavgift betalas) för perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr. Förslaget innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad. Motsvarande skattelättnad ges till enskilda näringsidkare genom nedsättning av egenavgifterna. 

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.


Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag i särskilt utsatta branscher så som t ex sällanköpshandel, hotell och restaurang föreslås att staten ska stå för 50% av en hyresnedsättning upp till 50% av den fasta hyran. Stödet som söks i efterhand och av hyresvärden gäller för perioden 1 april till den 30 juni 2020. 

Statlig företagsakut inrättas

För att underlätta för företag att finansiera sig föreslår regeringen att en statlig lånegaranti införs som innebär att staten garanterar 70 % av nya lån från bankerna till företagen. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur lånar ut till företagen. Den gäller för lån upp till maximalt 75 miljoner kr med vissa undantag. Förslaget riktar sig inte endast till mindre företag utan erbjuds företag i alla storlekar. 
 

Åtgärder riktade mot mindre företag (enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag)

Möjlighet att kvitta vinst 2019 mot framtida underskott 

Regeringen förslår att reglerna om periodiseringsfond ändras tillfälligt för enskilda företagare innebärande att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond upp till ett tak om 1 mkr. Detta innebär att det inte behöver betalas någon skatt på vinster upp till en 1 mkr under 2019 utan vinsten skjuts upp och kan istället kvittas mot underskott som uppstår under 2020 och/eller senare år fram t o m år 2025. Preliminärskatt som betalats under 2019 kan fås tillbaka genom att lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019.

Utökat anstånd

Regeringen har tidigare presenterat förslag till möjlighet att söka anstånd med betalning av arbetsgivaravgifterna, preliminärskatt på lön och moms. Förslaget omfattade endast moms som redovisas per kvartal eller månad. Nu utökas även möjligheten till anstånd med moms som redovisas årsvis och fr o m den 27 december 2019 t o m den 17 januari 2021. 

Möjlighet att lägga verksamhet vilande

Verksamheter som läggs vilande under 2020 p g a arbetslöshet undantas från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under 5 år för att arbetslöshetsersättning ska utbetalas till företagaren. 
 

KPMG:s kommentar

Stödpaketet som presenterades igår innehåller stödåtgärder framför allt för de mindre företagen men erbjuder även lättnader för större företag.

Flera av förslagen öppnar upp för flertalet frågor bland annat förslaget om subvention av hyresnedsättningar. I detta förslag skriver regeringen att subventionen gäller för 50 % av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran. Regering förväntas presentera detaljerna i förslagen inom kort. Det är viktigt att förslaget kan presenteras i närtid eftersom det har betydelse för de hyresförhandlingar som redan pågår.

Regeringen förväntades också att presentera en förändring av det tidigare förslaget om möjlighet att få anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som presenterades den 16 mars, se tidigare TaxNews. Förslaget har fått kritik eftersom att kostnaden för anståndet har varit hög och motsvarande en avdragsgill ränta om 6,6 %. Regeringen presenterade dock inte några nya besked i denna fråga men lät meddela att frågan ska tas upp i finansutskottet den 26 mars.  

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen för godkännande inom kort. Vi bevakar utvecklingen noga. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om regeringens ekonomiska åtgärder.

2020-04-03: Riksdagens beslut om regeringens extra ändringsbudget 
Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset (FiU55)

Read more:
The article in English

 


Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se


Peter Nilsson

+46 40 35 74 54
peter.nilsson@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.