Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2020

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2020

Detta TaxNews går igenom Skatteverkets planerade särskilda insatser mot fel och fusk under 2020.

1000

Kontakt

Tobias Almqvist

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Skatteverket har den 11 februari 2020 informerat om myndighetens insatser mot fel, fusk och brottslighet under 2020. Årets kontroller avser insatser mot:

  • Internationell kontroll samt penningtvätt
  • Privata kostnader och oredovisade förmåner
  • Identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet
  • Svartarbete och andra brott i arbetslivet

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

KPMG:s kommentarer

Skatteverkets internationella kontroll kommer enligt verkets presentationsmaterial att inriktas på bl a de begränsningsregler avseende företags ränteavdrag som tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018. Vi vill här passa på att nämna att beräkningen av ränteavdragsutrymme och ränteavdragsutjämning inom koncerner ofta är komplicerad. För att optimera avdragen och för att minska risken för fel vid beräkningen av ränteavdrag inom koncerner har KPMG utvecklat den digitala lösningen Korus, som du kan läsa mer om här.

Den internationella kontrollen omfattar även bl.a. efterlevnaden av skatterådgivares rapporteringsplikt, skenbosättningar och kapitalförsäkringar.

Skatteverket nämnde under pressträffen att privata kostnader och oredovisade förmåner är en av de vanligaste orsakerna till att små och medelstora företag får höjd skatt. I år kontrolleras därför särskilt bl a företagsägda dyra bilar med höga förmånsvärden och fastigheter med höga taxeringsvärden.

Läs mer
Skatteverkets hemsida om de olika kontrollerna

För många företagsägare är det svårt att avgöra huruvida en förmånsgrundande dispositionsrätt uppkommit på grund av en företagsägd bil, fastighet eller annan egendom. Föreligger det en osäkerhet för dig kring ditt företags hantering av denna typ av tillgångar hjälper KPMG dig gärna att titta närmare på frågan.

Det bör noteras att den information som delades vid pressträffen inte är sådan information om generell kontroll som medför att en rättelse på eget initiativ endast kan göras inom viss tid. Om rättelse vidtas innan någon ytterligare utredning/förfrågan, revision eller dylikt har initierats av Skatteverket, och förutsatt att Skatteverket inte framöver publicerar information om en ”generell kontroll” av något av ovanstående, kan det finnas möjlighet att undvika ett eventuellt skattetillägg samt även misstanke om skattebrott. KPMG kan bistå med rättelser enligt ovan.

Välkommen att kontakta KPMG om du vill veta mer om årets insatser mot fel, fusk och brottslighet samt hur du kan göra en rättelse.

Tobias Almqvist
tobias.almqvist@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.