Kemikalieskatten: Endast 30 arbetsdagar återstår för att registrera bolag som lagerhållare innan lagen träder i kraft

Kemikalieskatten

Sedan den 1 april 2017 är det möjligt att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare avseende kemikalieskatt på elektronik. Med endast ca 30 arbetsdagar till skatten blir tillämplig är det hög tid att besluta om ditt företag ska registreras som lagerhållare eller inte.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Sedan den 1 april 2017 är det möjligt att ansöka om att bli registrerad som lagerhållare avseende kemikaliskatt på elektronik. Själva skatten ska dock tas ut från den 1 juli 2017 och tas ut på vitvaror och vissa elektroniska produkter såsom datorer, läsplattor, telefoner, spelkonsoler och routers. Kemikalieskatten kommer att träffa verksamheter som tillverkar kemikalieskattepliktiga produkter i Sverige, för in kemikalieskattepliktiga varor från annat EU-land eller importerar varor från land utanför EU. Skatten förväntas få en direkt påverkan på ett stort antal bolag som behöver betala och rapportera skatten såsom exempelvis bolag som för sin egen verksamhet köper datorer från leverantörer i andra EU-länder.
 

Registrering gäller tidigast från Skatteverkets beslut
 

Med cirka 30 arbetsdagar tills skatten blir tillämplig är det hög tid att besluta om ditt företag ska registreras som lagerhållare eller inte hos Skatteverket. Skatteverket har bekräftat att det inte är dagen som ansökan kommer in till Skatteverket som är avgörande när ett bolag kan bli registrerad som lagerhållare, utan en registrering kan som tidigast ske från dagen då Skatteverket fattar ett beslut om registrera ett bolag för kemikalieskatt. Då det finns många bolag som påverkas av skatten är det troligt att Skatteverket kommer få ett stort antal ansökningar under kommande veckor. Mot bakgrund av detta bör ett bolag som vill bli registrerad som lagerhållare från den 1 juli skicka in en ansökan till Skatteverket så snart som möjligt.


Bolag som har utländska ägare eller utländska person med bestämmande inflytande, exempelvis styrelseledamöter, behöver lämna ytterligare dokumentation till ansökan. Detta kan medföra en extra administration för ditt bolag och att det tar extra tid för att lämna in en komplett ansökan till Skatteverket.
 

Skatteverket uppmuntrar registrering som lagerhållare


En registrering som lagerhållare är frivillig och är i princip tillgänglig för bolag som är skyldig att rapportera och betala skatten. Det finns flera fördelar med att vara registrerad som lagerhållare. Exempelvis redovisar och betalar en lagerhållare skatten månadsvis istället för inom fem dagar som är fallet vid EU-inköp för bolag som inte är lagerhållare.


Det finns dock nackdelar med att vara lagerhållare. En sådan nackdel är att en lagerhållare tar över redovisnings- och betalningsansvaret för skatten vid köp av en annan lagerhållare, vilket leder till en extra administration. Dessutom omfattas lagerhållarens produkter av skatten som finns i lager den 1 juli 2017 även om dessa produkter införskaffats innan detta datum, vilket inte är fallet för ett bolag som inte är lagerhållare.


KPMG har under de senaste månaderna haft löpande informella diskussioner med Skatteverket gällande kemikalieskatt. Under dessa diskussioner har det framkommit att Skatteverket gärna ser att bolag registrerar sig som lagerhållare. Denna slutsats bygger bl.a. på att det inte är möjligt att lämna elektroniska deklarationer gällande kemikalieskatt för den som inte är registrerad som lagerhållare. Enligt den information som vi fått från Skatteverket finns det i nuläget inte heller några planer att införa en möjlighet att lämna elektronisk deklaration för den som inte är lagerhållare. Som en konsekvens av detta behöver ett bolag som för in varor från andra EU-änder och som inte är lagerhållare att behöva lämna en pappersdeklaration. Denna deklaration ska vara Skatteverket tillhanda inom fem dagar från införseln och vara undertecknad av behörig firmatecknare. Enligt Skatteverket godtas inte att deklarationen undertecknas enligt fullmakt. Flera av våra klienter som inte vill bli lagerhållare ser en stor utmaning i att kunna tillmötesgå Skatteverkets rapporteringskrav, särskilt under semestertider.
 

Hög tid att fatta beslut om registrering


För dig som handlar med varor som omfattas av skatten är det hög tid att göra ett aktivt vägval om ditt bolag ska vara registrerad som lagerhållare hos Skatteverket eller inte när skatten ska ta ut den 1 juli. Vår erfarenhet är att en registrering tar några veckor men att handläggningstid sannolikt kommer att bli längre när antalet ansökningar ökar i omfattning. Det är viktiga att en ansökan lämnas till Skatteverket så snart som möjligt, helst senast första veckan i juni, om registreringen som lagerhållare ska gälla från den 1 juli. För att öka möjligheten att få en registrering på plats till den 1 juli bör en ansökan vara komplett som möjligt och inkludera den dokumentation som Skatteverket efterfrågar.
 

Mer information kring kemikalieskatten hittar du på vår samlingssida, se här.  


Susann Lundström
+46 8 723 96 98
susann.lundstrom@kpmg.se

 

Kontakta oss

KPMG:s portal om kemikalieskatten

Mer information kring kemikalieskatten hittar du på vår samlingssida.