Hur väl möter svenska företag de ökande kraven på transparens kring skattefrågor?

Hur möter svenska företag kraven kring skattefrågor?

Andelen bolag som rapporterar om skatt som en hållbarhetsfråga ökade under 2015, dock är det fortfarande över hälften av de största svenska bolagen som inte berör frågan alls visar en ny kartläggning från KPMG.

1000
Josefin Gustavsson

Manager, Legal Services

KPMG i Sverige

E-post
Dekorbild

Nästan 9 av 10 av de studerade bolagen har inte någon publik skattepolicy. Ännu färre rapporterar hur mycket skatt de betalar i enskilda länder eller vilka typer av skatter som betalas. Bolag i den finansiella sektorn samt de ledande hållbarhetsaktörerna bland de svenska storbolagen är de som positionerat sig i frågan. Detta visar en ny kartläggning från KPMG där man under tre år analyserat hur de största svenska bolagen kommunicerar kring skatt.

Redan 2013 frågade vi oss om skatt är en hållbarhetsfråga, men utan att komma fram till ett tydligt svar. Nu är de flesta överens om att så är fallet. Frågan är istället hur de svenska företagen ska kunna möta de ökande kraven på transparens från myndigheter, investerare och media. Vår uppfattning är att ökad transparens skulle vara fördelaktigt för många svenska företag. Till exempel utgör bolagsskatten ofta bara en liten del av de totala skatter som betalas och mer detaljerad rapportering kan förtydliga detta och ge en mer holistisk bild.

En rad faktorer driver på utvecklingen mot att skatt blir en del i företagens hållbarhetsarbete de viktigaste är:

  • Lagstiftning och regleringar: BEPS, land-för-land rapportering, förslag på EU-direktiv kring publik land-för-landrapportering, lagkrav på skattepolicy i Storbritannien, svenska regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att titta på hur de uppmuntrar att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens styrelser.
  • Medierapportering och skandaler: Luxemburg Leaks, Panama Papers samt uppmärksammade domar etc.
  • Ökade krav från intressenter, framförallt investerare: FNs Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UN PRI), Dow Jones Sustainability Index, Nordea Asset Managements rapport ”Responsible corporate tax practices” etc.

En slutsats av kartläggningen är att det inte går att urskilja några trender kring hur och var företag rapporterar kring skatt och att någon praxis kring detta ännu inte utvecklats. Till exempel kan man notera att runt 30 % av de som rapporterar utförligt kring skatt som hållbarhetsfråga primärt ser skatt som en icke-finansiell fråga och därmed inte rapporterar kring skatt som en finansiell risk. Å andra sidan rapporterar nästan 40 % av de bolag som ser skatt som en väsentlig finansiell risk ingenting kring skatt som hållbarhetsfråga. Detta tyder på avsaknad av en holistisk bild av finansiella och icke-finansiella risker kopplade till skatteområdet.

En av nycklarna till att kunna möta de ökande förväntningarna på transparens kring skattefrågor kommer att vara ökad intern kommunikation kring ämnet. Företagen måste säkerställa att skatte-, kommunikations- och hållbarhetsfunktioner förstår varandras behov och utmaningar i dessa frågor. Bara då kan en tydlig och transparent skattepolicy tas på styrelsenivå och svenska företag kan på allvar möta de förväntningar som finns.

Läs mer om KPMG:s tjänster inom skatt och hållbarhet här

Ta del av rappporten här nedan.

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.