Skatteverkets författningsförslag avseende BEPS action 13 – internprissättningsdokumentation

Författningsförslag om internprissättningsdokumentation

Skatteverket har nu lämnat sitt förslag till regeringen gällande dokumentation och utbyte av land-för-land-rapporter (CbC).

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Som KPMG tidigare har presenterat har Skatteverket fått i uppdrag av regeringen att komma med ett författningsförslag för dokumentation vid internprissättning. Den 29 april 2016 lämnade Skatteverket sitt förslag till regeringen gällande dokumentation och utbyte av land-för-land-rapporter (CbC - country-by-country report).

Promemorian innehåller förslag till genomförandet av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och automatiskt utbyte av CbC-rapporter (BEPS action 13). Förslaget innehåller även EU-direktivet om administrativt samarbete avseende CbC-rapporter och automatiskt utbyte av dessa (DAC 4). Förslaget innebär att det införs bestämmelser om utbyte av CbC-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater som har undertecknat det multilaterala avtalet om CbC-rapportering.

Skatteverkets förslag är omfattande och deras förslag presenteras sammanfattningsvis nedan:
 

Masterfile och localfile

 • Förslaget följer i stort BEPS action 13 och dokumentationen ska bestå av två delar, en koncerngemensam del (Masterfile) och en företagsspecifik del (Localfile). Den koncerngemensamma delen ska ge en övergripande bild av vilken verksamhet koncernen bedriver, var den bedrivs, vilken internprissättningspolicy etc. Den företagsspecifika delen ska ge en mer detaljerad information om de gränsöverskridande transaktioner som företaget haft med närstående företag.

 • Kretsen av dokumentationsskyldiga utökas till att omfatta svenska handelsbolag, utländska företag med fast driftställe i Sverige och svenska företag med fast driftställe utomlands.

 • Små och medelstora företag omfattas inte av de nya dokumentationsreglerna (Sysselsätter färre än 250 personer och en omsättning på 450 miljoner eller en balansomslutning på 400 miljoner kronor året före beskattningsåret på koncernnivå).

 • Tidpunkt för upprättande av dokumentationen (Masterfile och localfile) ska vara den tidpunkt då inkomstdeklarationen ska lämnas.

 • Internprissättningsdokumentationen ska överlämnas till Skatteverket på begäran. Reglerna föreslås att träda ikraft för räkenskapsår som påbörjas efter 1 januari 2017.
   

Country-by-country rapporter

 • Förslaget innebär att svenska moderföretag i multinationella koncerner ska lämna CbC-rapport till Skatteverket. Svenska dotterbolag i en koncern ska lämna in rapport om deras moderbolag inte är skattskyldigt att lämna rapport i sitt hemland eller om skattemyndigheten i det landet inte utbyter rapporten med Sverige.

 • Koncerner som har sammanlagda intäkter som understiger 7 miljarder årligen är undantagna CbC-rapporteringsskyldigheten.

 • Innehållet i CbC-rapporten följer förslaget enligt OECD BEPS action 13.

 • CbC-rapporten ska lämnas till Skatteverket inom ett år från utgången av det räkenskapsår som rapporten avser. 

 • Upplysningarna ska utbytas mellan staterna genom automatiskt informationsutbyte inom 15 månader från utgången av det aktuella året. CbC-rapporterna ska lämnas in första gången 31 december 2017 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2016 eller senare. I de fall en CbC-rapport inte ges in till Skatteverket, kommer reglerna om föreläggande och vitesföreläggande bli tillämpliga.


Skatteverkets förslag innebär att de nuvarande reglerna om internprissättningsdokumentation anpassas till OECD:s nya standard.

KPMG:s kommentar

Det kan noteras att CbC-rapporteringen kommer att avse 2016 trots att lagstiftning tidigast kommer att träda i kraft under detta år. Reglerna för masterfile och localfile föreslås däremot att träda i kraft 1 januari 2017.

Skatteverket har nu lämnat sitt förslag till Finansdepartementet. Den troliga gången är att Finansdepartementet tar fram en proposition baserat på Skatteverkets förslag och att det kommer att tas ett beslut tidigast i höst.

KPMG kommer att fortsätta analysera Skatteverkets förslag vidare.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar om hur ert företag kommer att påverkas gällande BEPS-projektet.

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.