Är din organisation vaksam för oegentligheter?

Är din organisation vaksam för oegentligheter?

Oegentligheter inom den egna organisationen kan få svåra följder. Därför gäller det att vara medveten om hur och var riskerna är störst, så att de går att förebygga och hantera på bästa sätt.

1000
Martin Krüger

Head of Forensic, Risk & Compliance Consulting

KPMG in Sweden

E-post
dekorbild

Alla organisationer löper risken att utsättas för oegentligheter av olika slag. Skadorna kan vara både finansiella och kommersiella, men även när direkta ekonomiska förluster är försumbara kan förtroende och varumärke drabbas hårt. På senare år har en hel del företag och organisationer hamnat i blåsväder i samband med misstänkt korruption eller andra oegentligheter. Kraven på korruptionsförebyggande åtgärder har höjts och många svenska bolag omfattas i sina affärer även av lagstiftning i andra länder.

– Fast jag tror inte att människor luras mer i dag än tidigare. Snarare handlar det om att omdömesfrågor uppmärksammas mer. Oegentligheter innefattar idag mer än rena brott mot lagen och jag tror att förväntningarna på gott uppträdande har ökat. Då kommer saker upp till ytan, säger Martin Krüger, expert på KPMG Forensic i Sverige.

Inte bara penningsummor
Risker som behöver hanteras kan innefatta allt från rena mutor till intressekonflikter där parterna har för nära koppling till varandra eller oegentliga transaktioner som släpps igenom på grund av bristande intern kontroll.

– Mutor är bredare än den traditionella bilden av penningsummor som växlar ägare. Beroende på omständigheter kan även en liten gåva, till exempelvis en kommunalpolitiker, utgöra en muta. Nära vänskapsband mellan parter kan också vara problematiska, inte minst eftersom man då riskerar att minska kontrollerna, förklarar Martin Krüger.

Bolag med internationell anknytning riskerar att, utöver den svenska lagstiftningen, även omfattas av bland annat amerikansk och brittisk lagstiftning. Då gäller det att ha alla processer och förebyggande åtgärder på plats, annars finns risken att det blir väldigt kännbart. Det finns dessutom anledning att fokusera på ledningsfunktioner och hur bolagets eller organisationens pengar används när det gäller sådant som representation.

– För att behålla ett gott förtroende bör organisationer dels fråga sig hur organisationens interna regler förhåller sig till omvärldens förväntningar, samt dels i vilken mån personer, framför allt de i ledande ställning, efterlever de interna reglerna och omvärldens förväntningar.

Förebygg och upptäck
Även om riskerna för oegentligheter aldrig kan bli noll, finns det bra verktyg för att förebygga dem. En god grund är tydlighet i policys och riktlinjer.

– Man bör också göra en kvalificerad riskanalys för att hitta var riskerna ligger i organisationen. Är det i säljledet, inköpsledet eller någon annanstans? Sedan kan anpassade utbildningar kring till exempel uppförandekoder tydliggöra för alla vad som gäller, säger Martin Krüger.

– Minst lika viktigt som riktlinjer och utbildningar är att följa upp efterlevnaden i praktiken. Löpande kontroller behövs i känsliga delar av organisationen, till exempel genom dataanalyser av transaktioner. Whistleblower-system för att rapportera misstänkta oegentligheter internt kan också öka möjligheten för tidig upptäckt.

Martins sex tips för arbetet mot oegentligheter

  1. Tänk på att mutor är ett brett begrepp och lagstiftning kan skifta i olika länder.
  2. Ta fram tydliga policys och riktlinjer. 
  3. Gör en kvalificerad riskanalys och anpassa utbildningsinsatser efter denna.
  4. Följ upp efterlevnaden med löpande kontroller och system för rapportering. 
  5. Ta fram en incidenthanteringsplan för vad som ska göras om något uppdagas.
  6. Lyft och diskutera frågorna kontinuerligt.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.