Internationella skattenyheter från KPMG, december

Internationella skattenyheter från KPMG, december

Aktuellt från arbetet som EU bedriver med samma övergripande syfte som OECD:s BEPS-projekt, att motverka aggressiv skatteplanering.

1000

EU-parlamentet om transparens och BEPS


TAXE: Vinster ska beskattas i den unionsstat vinsten genereras
TAXE Committee är en tillfällig kommitté initierad av EU-parlamentet för att undersöka medlemsländernas hantering av förhandsbesked på skatteområdet och hur man kan komma till rätta med oschyst skattekonkurrens samt förhindra att skattebaser utarmas inom EU. Kommittén har lämnat sina rekommendationer till EU-parlamentet, som nu har röstat ja till dessa. Rekommendationerna har som övergripande ansats att vinster ska beskattas i den unionsstat de genereras. Läs mer
 

ECON: Ökad samstämmighet för företagsbeskattningen inom EU - inklusive CbC-reporting och automatiskt informationsutbyte
ECON, en ständig kommitté inom EU-parlamentet, har godkänt en rapport som behandlar aggressiv skatteplanering och ökad skattetransparens. Rapporten omfattar ett antal rekommendationer för ökad öppenhet, samordning och samstämmighet inom företagsbeskattningsområdet. Bland rekommendationerna finns förslag om skattetransparens - inklusive country-by-country-reporting (land för land-rapportering) och utvidgat automatiskt utbyte av information om alla förhandsbesked inom skatteområdet, med förslag att dessa ska bli offentliga i viss utsträckning (d v s förteckning över företag med avgöranden, och anonyma sammanfattningar av de viktigaste förhandsbeskeden).

I rapporten rekommenderas också att en "gemensam bolagsskattebas" (CCTB) genomförs senast per juni 2016, med undantag för små och medelstora företag (SMEs) och företag utan gränsöverskridande verksamhet, och att en fullständig "gemensam konsoliderad bolagsskattebas"(CCCTB) genomförs före utgången av 2017. Rapporten kommer nu bli föremål för en omröstning i Europaparlamentet den 16 december 2015. Läs mer

För mer information om sambandet mellan TAXE Committée och ECON:s arbete, se KPMG:s EU TAX Centre Comment längst ner här.


Ekofin om åtgärder mot skatteflykt och skatt på finansiella transaktioner

Igår samlades Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) för att diskutera några av Europeiska kommissionens initiativ kring företagsbeskattning. Man diskuterade bl a status kring ett förslag om skatt på finansiella transaktioner respektive förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB). Sveriges finansminister Magdalena Andersson deltog och kommenterar mötet här.

Läs mer


Nederländerna har överklagat EU-kommissionens beslut om state aid

Vi har i TaxNews nr 59, 2015 skrivit om EU-kommissionens beslut angående förhandsbesked, s k ”tax rulings”, som Fiat och Starbucks har erhållit från Luxemburgs respektive Nederländernas skattemyndigheter. I båda fallen beslutade Kommissionen att dessa rulings utgör otillåtet statsstöd, eftersom bolagen har fått skattefördelar som anses selektiva då de inte har varit tillgängliga för alla företag med likartad verksamhet. Nu har Nederländerna överklagat beslutet. Även Luxemburgs regering har uppgett att man kommer att överklaga sitt beslut. Vi bevakar givetvis processerna vidare. Läs mer


Ytterligare undersökning angående otillåtet statsstöd

EU-kommissionen har meddelat att den har startat ytterligare en undersökning gällande state aid, otillåtet statsstöd. Denna gång mot ett stort amerikanskt multinationellt företag. Läs mer


KPMG:s Transfer Pricing Review

Transfer pricing ingår i kärnan av internationella transaktioner inom multinationella företag. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad på transfer pricing-regler i andra länder. Denna sammanställning tillhandahåller transfer pricing-information från länder runt om i världen, inklusive Sverige. Läs mer

För frågor om otillåtet statsstöd och andra EU-relaterade frågor kontakta Caroline.Valjemark@kpmg.se

För frågor om transfer pricing kontakta Annika.Lindstrom@kpmg.se 


 

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.