Högsta domstolen konstaterar att tryckeriet är skyldigt att betala ut momsen till sin kund

Tryckeriet är skyldigt att betala ut momsen

Idag meddelade Högsta domstolen (HD) dom i mål rörande den s k tryckerimomsen. HD anser att tryckerikunden har en återkravsrätt mot tryckeriet på den moms som Skatteverket återbetalat till tryckeriet.

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

Bakgrund

Skatteverket har efter en EU-dom beviljat ett stort antal tryckerier återbetalning av utgående moms. Därefter har Skatteverket vägrat många tryckerikunder avdrag för motsvarande ingående moms. Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att det finns rättsliga förutsättningar för Skatteverket att efterbeskatta tryckerikunderna med motsvarande belopp.


HD:s dom

HD fastslår idag att tryckerikunden har en återkravsrätt mot tryckeriet och att tryckeriet därför är skyldigt att återbetala momsen till kunden.


Enligt HD har kunden betalat en för hög momssats till tryckeriet i tron att det var rätt momssats. Eftersom momssatsen var fel anses betalningen ha skett utan rättslig grund och tryckeriet är därför återbetalningsskyldigt.


KPMG:s kommentar

Domen öppnar enligt vår bedömning upp möjligheten för de tryckerikunder som betalat ett för stort momsbelopp att rikta återbetalningskrav mot tryckerierna.


Möjligheten för tryckerikunderna att rikta sådana återbetalningskrav mot tryckerierna torde dock minska i de fall tryckeriet inte har begärt återbetalning av för högt debiterad moms hos Skatteverket.


Domen möjliggör även en återkravsrätt för de kunder som inte blivit efterbeskattade trots att tryckeriet återfått den för högt debiterade momsen från Skatteverket.


Vi menar även att domen i förlängningen kan få stora effekter om tryckerierna blir insolventa p g a kundernas återbetalningskrav. I en sådan situation kan det eventuellt öppna sig en möjlighet för kunderna att rikta anspråk mot Skatteverket.

 

Sammanfattningsvis anser vi att domen kommer att få stora effekter för både tryckerier och dess kunder.


Med anledning av HD:s dom har Skatteverket idag meddelat att de betalningsanstånd som Skatteverket beviljat tryckerikunder p g a det oklara rättsläget inte kommer att hävas innan man har analyserat HD:s beslut och dess konsekvenser. Skatteverket nämner dock inget om när detta ska är tänkt att ske.


Välkommen att kontakta oss för mer information.

 

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.