OECD (BEPS 11): Rekommendationer kring mätning och övervakning av affärsmässigt omotiverade vinstöverföringar

OECD (BEPS 11): Rekommendationer kring mätning oc...

Här kommer vår sista analys av de femton åtgärder som OECD rekommenderar med syfte att motverka affärsmässigt omotiverade vinstöverföringar mellan olika skattebaser, det s k BEPS-projektet. Rapporten avseende Action 11 handlar om hur länder kan mäta och övervaka förekomsten av sådana vinstöverföringar.

1000

Kontakt

Maria Andersson

Partner, Transfer pricing

KPMG i Sverige

E-post

Sammanfattning av rapporten  

I Action 11 har OECD försökt mäta den globala omfattningen av vinstöverföringar, som inte är affärsmässigt motiverade, och som leder till urholkning av skattebaser i olika länder. OECD:s slutsats är att icke affärsmässigt motiverade vinstöverföringar mellan olika skattebaser har betydande negativa ekonomiska konsekvenser. Enligt rapporten leder de aktuella vinstöverföringarna till förlorade skatteintäkter på mellan 100 och 240 miljarder USD varje år. OECD uppger bl a att multinationella företag rapporterar dubbelt så stora vinstmarginaler i länder med låg beskattning, jämfört med sina genomsnittliga vinstmarginaler.  

Rapporten anger vidare sex indikatorer på vinstöverföringar som leder till urholkning av skattebaser. Avsikten med indikatorerna är att bygga upp en förståelse kring när vinstöverföringar som leder till urholkning av skattebaser sker/har skett. Detta möjliggör i sin tur framtida mätningar. I del 3 av rapporten finns en ekonomisk analys av hur en sådan mätning kan genomföras i praktiken.

Inom ramen för Action 11 har OECD föreslagit vilken typ av data och vilka analysmetoder som länder bör använda för mätningen. Del 4 av rapporten rekommenderar en ”best practice” gällande datatillgänglighet för skatteanalys. Fokus ligger på att använda data som kommer från skattedeklarationer och Action 13 om Country-by-Country reporting. OECD har också angivit rekommendationer för hur datan bör presenteras för att säkerställa enhetlighet mellan länderna.  

OECD:s avsikt med Action 11 är även att möjliggöra en bättre och mer effektiv övervakning av icke affärsmässigt motiverade vinstöverföringar framöver. Denna kan då användas för att mäta BEPS-projektets framgång som helhet.  


KPMG:s kommentar

Rekommendationerna i Action 11 följer, som vi förväntat oss, tidigare utkast från OECD i frågan. Det finns i rapporten ett genomgående fokus på data och användning av data. OECD rekommenderar användning av digital teknik, analytiska verktyg, provtagning, korshänvisning av olika datakällor osv i arbetet med att identifiera icke affärsmässigt motiverade vinstöverföringar. Detta tyder på att vi kan förvänta oss att skattemyndigheterna runt om i världen kommer att ställa högre krav på bolag inom detta område. Även andra BEPS-rapporter, som vi har skrivit om tidigare, innebär åtgärder som kan föranleda en ytterligare ökad aktivitet från skattemyndigheterna.  

OECD presenterade rapporterna för G20-ländernas finansministrar den 8 oktober. Finansministrarna gav grönt ljus för det fortsatta arbetet och närmast följer att OECD ska presentera rapporterna för G20-ländernas ledare i november.

Vi bevakar givetvis den fortsatta processen kring BEPS-projektet.

 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer:
Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.