OECD (BEPS 14): Om förbättrad effektivitet i överenskommelser (MAP) vid lösning av skatteavtalsrelaterade tvister

OECD (BEPS 14): Om förbättrad effektivitet i överens...

OECD har sedan 2013 aktivt arbetat med BEPS-projektet som syftar till att ta fram ett åtgärdsprogram för att motverka omotiverade vinstöverföringar mellan olika skattebaser. Projektet har arbetat med 15 åtgärdspunkter (actions) och OECD har nu presenterat slutresultatet av detta arbete. Arbetet presenteras i en summerande förklarande rapport och tretton actionspecifika rapporter (actions 8-10 har lagts i en gemensam rapport) och nedan följer en sammanfattning av Action 14.  

1000

Målet med åtgärd 14 är att förbättra effektiviteten i procedurerna för ömsesidiga överenskommelser (MAP) vid lösning av skatteavtalsrelaterade tvister. I det diskussionsutkast som OECD publicerade den 18 december 2014, sökte OECD identifiera alla hinder för att lösa tvister via ömsesidiga överenskommelser och att utveckla åtgärder som kan hantera dessa hinder. Den nu publicerade slutliga rapporten om action 14 visar på ett åtagande från samtliga länder att leva upp till en minimistandard för hur skatteavtalsrelaterade tvister ska lösas, och att lämna information för att säkerställa att minimistandardens åtaganden efterlevs. Den slutliga rapporten beskriver också ett antal best practices som kompletterar minimistandarden utan att vara en del av denna. Slutligen noteras i rapporten att trots avsaknad av konsensus bland alla OECD- och G20-stater om införandet obligatorisk skiljedom så har ett stort antal länder förbundit sig att införa obligatorisk skiljedom i skatteavtalsrelaterade tvister.  
 

Viktiga punkter i rapporten  

  • Den slutliga rapporten identifierar 17 specifika åtgärder som omfattas av minimistandarden. Minimistandarden som beskrivs i rapporten innefattar bl.a. att åtaganden enligt skatteavtal implementeras med goda avsikter och att tvister ska lösas på ett rimligt sätt, att administrativa processer ska förebygga tvister och bidra till att tvister ska lösas inom rimlig tid och att den som omfattas av ett skatteavtal ska ha rätt till ömsesidig överenskommelse. 

  • Alla länder förbinder sig att försöka nå ömsesidiga överenskommelser inom 24 månader. 

  • Alla länder åtar sig att rapportera statistik om ömsesidiga överenskommelser. Detaljer om hur detta ska ske kommer att tas fram av BEPS-projektet under 2016. 

  • 20 länder har förbundit sig att införa obligatorisk bindande skiljedom i sina skatteavtal. Dessa länder är: Australien, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zealand, Polen, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike.  
     

KPMG:s kommentarer

Införandet av en minimistandard för att öka effektiviteten i ömsesidiga överenskommelser är ett viktigt steg för att komma förbi nuvarande problem. Det är dock osäkert om rapportens åtgärder är tillräckliga med hänsyn till den förutsedda ökningen av antalet fall med skatteavtalsrelaterade tvister. I detta avseende är de 20 ländernas åtagande om obligatorisk bindande skiljedom i skatteavtalen en välkommen utveckling. Detta är tänkt att ske genom det multilaterala instrument som är en del av BEPS-projektet. Det bör dock noteras att två av Sveriges viktigare handelspartners, nämligen Danmark och Finland, saknas bland de 20 länderna. Då uppkommer frågan vad som händer med det nordiska skatteavtalet nu när det endast är Sverige och Norge som har förbundit sig att införa obligatorisk bindande skiljedom.

Många länder har redan anpassat eller är på väg att anpassa sina skattesystem baserat på OECD:s rekommendationer. Även om implementering och tidpunkten för denna kommer att variera mellan olika länder, innebär OECD:s slutrapporter ett avgörande skifte från rekommendationer till implementering.  

Vänligen kontakta oss för mer information.

Läs mer
Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final Report

 

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.