OECD (BEPS 13): Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country reporting

OECD (BEPS 13): Guidance on Transfer Pricing Docu...

OECD publicerade sina slutrapporter avseende BEPS-projektet den 5 oktober.  Vad det gäller Action 13 – Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country (”CbC”) reporting – innehöll slutrapporten inga ändringar från tidigare publikationer. Rapporten är en konsolidering av tidigare rapporter med en uppdaterad sammanfattning.

1000
Maria Andersson

Partner, Transfer pricing

KPMG i Sverige

E-post

Sammanfattning av rapporten

I september 2014 presenterades de sju första BEPS rapporterna, däribland Action 13. I syfte att förtydliga och förbättra insynen för skattemyndigheter vid internprissättning förändras dokumentationskraven i OECD:s riktlinjer för internprissättning (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).

Vägledningen består av ett standardiserat lagstiftningsförslag som kräver att det ultimata moderbolaget i multinationella koncerner tillhandahåller CbC-rapporteringen i det land där moderbolaget har sin skatterättsliga hemvist. Alla moderbolag för multinationella koncerner som omsätter motsvarande 750 miljoner EUR på gruppnivå och år måste inkomma med en CbC-rapport.

Av lagstiftningsförslaget framgår att skattemyndigheter ska använda CbC-rapporten för att göra övergripande riskbedömningar rörande internprissättning och erodering av det egna landets skattebas. Det inkluderar även riskbedömning av huruvida internprissättningsreglerna efterlevs. Informationen, som framkommer genom rapporten, får inte utgöra grund för taxering. För mer information om innebörden av CbC-rapporteringen, se här.

Avsnitt E i rapporten presenterar tidsplanen som innebär att multinationella bolag som omfattas av rapporteringskravet bör börja samla informationen för CbC-rapporteringen under år 2016 för att kunna redovisa 2017. Tidsplanen presenterades och utvecklades av OECD under måndagens tekniska webcast. Det medför att de första rapporterna kommer bli tillgängliga först 2018 och att skattemyndigheterna då kommer få sex månader på sig för informationsutbyte med andra länder. Tiden för informationsutbyte kommer sedan ändras till tre månader år två och framåt.


KPMG:s kommentarer

I den slutliga versionen av Action 8-10 finns det ett flertal korshänvisningar till Action 13. Det är således viktigt att internprissättningsdokumentationen innehåller enhetlig information sett utifrån kontraktsförhållandena, den praktiska hanteringen, informationen i CbC-rapporten och hur det beskrivs i dokumentationen. Det kvarstår fortfarande en viss otydlighet och risk för olika tolkningar gällande vissa poster i CbC-rapporten och även innehållet i Master file.

Vi har de senaste månaderna sett att fler och fler länder visar intresse för att implementera CbC-rapporteringen och vi förväntar oss att många fler länder gör det inom kort. Flertalet multinationella bolag har redan påbörjat förberedelserna för att upprätta Master file och CbC-rapport då dessa förberedelser kräver tid och resurser.

Nästa steg

Under OECD:s webcast presenterades de återstående steg inom ramen för Action 13, nämligen;  

  • Att länderna nu bör påbörja sin nationella lagstiftningsprocess om den är nödvändig. I exempelvis USA anses det inte nödvändigt att ändra nuvarande regler, medan Sverige tidigare uttalat att ny lagstiftning kommer att krävas för att inhämta information som omfattas av CbC. 

  • De framförde även att mer användarvägledning gällande den nya rapporteringen kommer ges i slutet av 2015.

  • Det kommer hållas en ceremoni vid signeringen av Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) i januari 2016. År 2020 kommer den första utvärderingen av implementeringspaketet genomföras.


Sammanfattningsvis är det inget nytt som har presenterats och implementeringsarbetet med CbC-rapporteringen är redan igång. I Sverige har vi ännu inte sett någon proposition avseende förändrad lagstiftning för att kunna begära in den här typen av information. Däremot har det kommit ett förslag på EU-nivå som vi kommer berätta mer om i ett följande TaxNews.


Läs mer:
Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report  
 

Vänligen kontakta oss för mer information.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.