EU-domstolen om holdingbolag och avdragsrätt för ingående moms

EU-domstolen om holdingbolag och avdragsrätt för ...

EU-domstolen har i juli meddelat dom i målen C-108/14 (Larentia+Minerva) och C-109/14 (Marenave Schiffahrts). Målen rör frågan om förutsättningarna för avdragsrätt för ingående moms på kostnader för kapitalanskaffning och aktieemission.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner, Indirect tax

KPMG i Sverige

E-post

Avgörandena innebär ett förtydligande av att ett holdingbolag, som deltar i förvaltningen av sina dotterbolag, ska anses bedriva momspliktig verksamhet och erhålla full avdragsrätt för ingående moms. Om emellertid holdingbolaget även äger dotterbolag, som inte förvaltas genom att momspliktiga tjänster tillhandahålls, kan avdragsrätten begränsas. Detta eftersom holdingbolaget då anses bedriva både ekonomisk och icke ekonomisk verksamhet.

Avgörandet bekräftar de principer, som EU-domstolen tidigare slagit fast i andra avgöranden. Domarna är dock av stor betydelse när det gäller under vilka förutsättningar avdragsrätt kan erhållas. Skattemyndigheterna i Europa har under senare tid alltmer ifrågasatt holdingbolags avdragsrätt och avgörandet innebär därför ett välkommet klargörande. Skattemyndigheten i Sverige har också i ett flertal fall ifrågasatt avdragsrätten för ingående moms om inte det kunnat visas att holdingbolagets kostnader ingår i priset för de momspliktiga tjänster, som faktureras dotterbolagen.

Ett sådant resonemang verkar avvisas av EU-domstolen, eftersom domstolen menar att om ett holdingbolags verksamhet är fullt ut momspliktig kan inte avdragsrätten begränsas beroende på om holdingbolaget väljer att inkludera kostnaderna i sina momspliktiga tjänster eller inte. Om avdragsrätt för ingående moms har nekats historiskt kan det finnas skäl att se över om nu aktuella avgöranden kan förändra bedömningen. Mot bakgrund av att det saknas egentliga bestämmelser om hur ingående moms ska fördelas i de fall en ekonomisk och en icke ekonomisk verksamhet bedrivs, kan det också finnas skäl att se över vilka principer som tillämpas för avdragsrätten av ingående moms i sådana holdingbolag. Av intresse i detta avseende är även Skatteverkets ställningstagande om skälig grund vid beräkning av avdragsrätt av intresse, se vidare vår kommentar till detta ställningstagande i TaxNews nr 40-1, 2015.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.     

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.