Regeringen föreslår multilateralt automatiskt informationsutbyte

Regeringen föreslår multilateralt automatiskt inf...

Regeringen undertecknade den 29 oktober 2014 ett multilateralt avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Avtalet följer den globala standarden för sådant utbyte som tagits fram inom OECD.

1000
Steven Robertson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Den 9 december 2014 antog EU ett direktiv om ändring av direktivet om administrativt samarbete som innebar att den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton togs in i EU-rätten. Standarden bygger på modellen för bilaterala s k FATCA-avtal med USA, som vi har skrivit om i TaxNews tidigare, och som trädde i kraft i Sverige den 1 april i år.  

Regeringen har nu överlämnat en remiss till Lagrådet som innehåller förslag till de författningar som krävs för att införliva OECDs globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Standarden innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har hemvist.  

Finansdepartementet uppger att den mycket breda internationella uppslutningen kring den globala standarden innebär ett globalt genombrott för automatiskt informationsutbyte i skatteärenden, och därmed för arbetet mot skatteundandragande och skattefusk.  

I lagrådsremissen lämnas även förslag till de författningar som krävs för att genomföra ändringsdirektivet med samma syfte. Direktivet medför att OECDs globala standard tas in i rådets direktiv 2011/16/EU. De skyldigheter som bl a följer av standarden är skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att identifiera finansiella konton som innehas av personer eller enheter med hemvist i annan eller andra stater eller jurisdiktioner, skyldigheter för rapporteringsskyldiga finansiella institut att lämna uppgifter till Skatteverket om de konton som identifierats och skyldigheter för Skatteverket att överföra information till annan eller andra staters eller jurisdiktioners behöriga myndigheter.  

Lagrådsremissen innehåller även förslag till författningsändringar med anledning av ett förslag från Europeiska kommissionen om att det s k sparandedirektivet (2003/48/EG) ska upphävas. Förslag om upphävande har lämnats för att undvika dubbelrapportering.  

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagen (2011:1244) för att bl a genomföra de finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter om identifierade konton till Skatteverket. Vidare föreslås en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Dessutom föreslås vissa följdändringar i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning. Vissa justeringar sker slutligen i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft redan den 1 januari 2016.  

KPMGs kommentar

Den globala utvecklingen inom automatiskt informationsutbyte har gått snabbt. Vi har redan FATCA på plats och snart ytterligare regler grundade på EU och OECDs ovan nämnda arbeten. Det är fråga om omfattande och komplexa regler med kort tid för implementering, varför det kan finnas skäl att sätta sig in i vad dessa kan innebära för ert företag.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

Steven Robertson
steven.robertson@kpmg.se

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.