Ny BEPS-rapport från OECD – marknadsmässigt pris vid värdering av HTVI-tillgångar

Ny BEPS-rapport från OECD

Den 4 juni offentliggjorde OECD en ny rapport inom ramen för BEPS-projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Det publicerade diskussionsunderlaget är en del av åtgärd 8 (internprissättning av immateriella tillgångar) och behandlar frågan om ett marknadsmässigt pris vid värderingen av så kallade HTVI-tillgångar (Hard-to-value intangibles).

1000
Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Enligt OECD karaktäriseras HTVI-tillgångar av att de saknar pålitliga jämförbarhetsobjekt och att inga pålitliga uppskattningar av framtida kassaflöden eller inkomster hänförliga till tillgången finns att tillgå.

OECD poängterar att prissättningen av HTVI-tillgångar kan vara problematisk, men att det finns olika tillvägagångssätt som oberoende parter använder för att minska riskerna vid en överlåtelse av HTVI-tillgångar. OECD ger som exempel prisjusteringsklausuler, stegvis upptrappning av royaltynivåer vid ökad försäljning, och tilläggsersättning då vissa försäljningsmilstolpar uppnås.

Det största problemet som OECD ser med HTVI-tillgångar är att skattemyndigheter har ett informationsunderskott i förhållande till skattebetalaren. Därför föreslår OECD att skattemyndigheter ska kunna justera prissättningen för överlåtelsen baserat på det verkliga utfallet (ex post-information). En justering baserat på verkligt utfall skulle endast komma i fråga då det finns en avsevärd (significant) avvikelse mellan prissättning och utfall och avvikelsen inte beror på vid värderingstidpunkten oförutsebara händelser.

OECD säger att detta tillvägagångssätt inte ska komma i fråga då skattebetalaren har gett en detaljerad beskrivning av de uppskattningar som gjorts för och de risker som har beaktats vid värderingen, samt vilka händelser som vid värderingstidpunkten ansetts vara förutsebara. En justering ska inte heller vara möjlig då skattebetalaren kan visa att avvikelsen beror på oförutsebara eller extraordinära omständigheter eller händelser.

KPMGs kommentar
OECDs nya diskussionsunderlag behandlar en väldigt komplicerad fråga och de förslag som läggs fram skulle minska förutsebarheten för skattebetalare vid värdering av HTVI-tillgångar. Även OECD är medvetna om detta faktum. I diskussionsunderlaget begärs kommentarer på mekanismer som kunde användas för att öka förutsebarheten för skattebetalarna och riktlinjer som leder till en praktisk och konsekvent tillämpning av ex post-justeringar.

KPMG anser även att den föreslagna förskjutningen av bevisbördan från skattemyndigheterna till skattebetalaren är ett problematiskt förslag till lösning. Detta strider nämligen mot hur bevisbördan hur placerats i förhållande till 14 kap 19 § Inkomstskattelagen. Enligt svensk rätt är det Skatteverket som har bevisbördan för att en felprissättning har skett. Kammarrätten i Göteborg (mål nr 2627-09) har tidigare ansett att en konsekvens ”av Skatteverkets bevisbörda, den skattskyldiges större tillgång till information och de allmänna svårigheter som finns när det gäller att värdera tillgångar är att den skattskyldiges värdering i ett mål som gäller om en överlåten tillgång felprissatts inte sällan får vad som kan kallas ett tolkningsföreträde.” OECD tar i det nya diskussionsunderlaget en motsatt position och hävdar att informationsunderskottet ska innebära en möjlighet för Skatteverket att omvärdera en värdering med utgångspunkt i verkligt utfall.

För skattebetalare finns det skäl att se över sina värderingar vid koncerninterna överlåtelser för att säkerställa att avtal och försäljningspriser är marknadsmässiga.

Kontakta oss gärna för att diskutera koncerninterna överlåtelser och omstruktureringar.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.