HFD meddelar prövningstillstånd i internprissättningsmål

HFD meddelar prövningstillstånd i internprissättn...

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd i ett mål där två koncernbolag omförhandlat ett låneavtal. Låneavtalet ingicks 2003, men omförhandlades 2008. Lånevillkoren försämrades för det svenska bolaget, även om de båda avtalen sedda var för sig ansågs vara marknadsmässiga.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

 I tidigare underrättspraxis har Kammarrätten i Göteborg (mål nr 6565--6569-10) i ett liknande fall ansett att det omförhandlade lånets villkor var de som skulle prövas mot korrigeringsregeln (14 kap. 19 § Inkomstskattelagen), eftersom detta lån föranlett de yrkade ränteavdragen i deklarationen.

I det aktuella målet fann Förvaltningsrätten i Göteborg med utgångspunkt i ovan nämnda dom att korrigeringsregeln skulle tillämpas enbart på avtalsvillkoren i det omförhandlade lånet. Skatteverket överklagade förvaltningsrättens beslut och i sin dom (mål nr 4168--4170-13) frångick Kammarrätten i Göteborg tidigare praxis och ansåg att ”när avtalskontrahenter som är närstående till varandra har ett avtal och ersätter detta avtal med ett annat, eller omförhandlar villkoren i ett tidigare avtal, ska prövningen mot korrigeringsregeln avse hur icke-närstående - oberoende - parter hade agerat givet att de haft den avtalsrelation de närstående parterna nu har.” Kammarrätten fann att även om det omförhandlade lånets villkor var marknadsmässiga, så var inte omförhandlingen marknadsmässig, då ett oberoende bolag inte hade omförhandlat avtalet. HFD ska nu ta ställning till om korrigeringsregeln kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor.

Detta är första gången sedan 2006 som ett internprissättningsmål prövas i HFD.

KPMG:s kommentar

Avtalsvillkor i koncerninterna transaktioner har varit omtvistade i flera mål under senare tid. Utöver de ovannämnda fallen konstaterade Kammarrätten i Göteborg så sent som den sista april 2015 (mål nr 1168-14) att en ”tillämpning av korrigeringsregeln kan bli aktuell vid ett antal olika transaktioner och det är mycket som talar för att den relevanta bedömningstidpunkten kan variera utifrån vad det är för avtal som ska bedömas. Något stöd för att prövningen ska begränsas till förhållandena vid avtalets ingående finns inte.”

I ljuset av ovan nämnda underrättspraxis samt förarbetsuttalanden (prop. 2005/06:169, s. 110-111), där det sägs att koncerner ska ha rutiner på plats för att ”tillse att prissättningen i det enskilda fallet är förenlig med armlängdsprincipen”, vore det bra med ett vägledande klargörande från HFD om och på vilka grunder ett avtal inte kontinuerligt ska uppdateras till marknadsmässiga villkor.

Det aktuella målet kan medföra att HFD även behöver ta ställning till huruvida det är möjligt att bortse från den skatterättsliga principen om beskattningsårets slutenhet när detta är till den skattskyldiges nackdel. Det vill säga om Skatteverket med stöd av korrigeringsregeln kan höja beskattningsårets skattemässiga resultat baserat på utfallet av internprissättningen över ett flertal beskattningsår, och inte enbart internprissättningen för det omtvistade beskattningsåret. I målet är det avgörande om låneavtalet från 2003 ska anses påverka huruvida 2008 års låneavtal är marknadsmässigt, d v s om en omförhandling av ett avtal ger Skatteverket möjlighet att tillämpa korrigeringsregeln på det omtvistade beskattningsåret med grund i internprissättningen under tidigare beskattningsår. HFD konstaterade i det s k Shell-målet (RÅ 1991 ref. 107) att principen om beskattningsårets slutenhet under vissa förutsättningar kan bortses från när det är till den skattskyldiges fördel.

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor gällande internprissättning.    

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.