Beskattning av personaloptioner som intjänats utomlands kan i vissa fall strida mot EU-rätten

Beskattning av personaloptioner som intjänats uto...

Den tolkningen gör Skatterättsnämnden i två förhandsbesked meddelade den 23 februari 2015. Skatterättsnämnden gör bedömningen att det skulle strida mot den fria rörligheten för arbetstagare inom EU om Sverige beskattade EU-medborgare för uppkommen förmån av personaloptioner till den del optionerna intjänats utomlands före det att en EU-medborgare skatterättsligt bosatt sig Sverige.   

1000

Bakgrunden till Skatterättsnämndens avgörande är att svenskar, som arbetar utomlands under ett antal år, i vissa fall beskattas lindrigare än vad EU-medborgare som flyttar till Sverige gör. Detta beror på att svenskar under sitt arbete utomlands normalt fortsätter att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Som obegränsat skattskyldig kan möjlighet finnas att undanta tjänsteinkomster intjänade utomlands från beskattning enligt svenska interna regler (sexmånadersregeln respektive ettårsregeln). Detta gäller även om inkomsterna utbetalas efter det att man avslutat sin utlandstjänstgöring och flyttat tillbaka till Sverige. Någon motsvarande möjlighet finns normalt inte för utländska medborgare, som flyttar till Sverige och blir obegränsat skattskyldiga här, eftersom de före sin ankomst till Sverige vanligen är begränsat skattskyldiga i Sverige och därmed inte har rätt att tillämpa sexmånadersregeln eller ettårsregeln på inkomster intjänade före sin ankomst.

Detta har, med Skatteverkets tolkning av gällande rätt, inneburit att utländska arbetstagare, som flyttar till Sverige, beskattats hårdare än svenska arbetstagare då de istället för att kunna undanta inkomst som intjänats utomlands från beskattning tvingats redovisa inkomst intjänad utomlands, som utbetalats efter flytten till Sverige.

Av förklarliga skäl har detta av både arbetstagare och arbetsgivare inte uppfattats som rimligt. Enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked står dock denna diskrepens i beskattning i strid mot EU-rätten (artikel 45 EUF-fördraget samt EU-domstolens praxis).

Vår bedömning är att Skatterättsnämndens beslut är logiska. Skatterättsnämndens resonemang bör dessutom kunna tillämpas på andra typer tjänsteinkomster än förmån av personaloptioner och andra aktiebaserade program. Ett exempel på en sådan vanligt förekommande tjänsteinkomst är bonus som intjänats utomlands, men utbetalats först efter det att en EU-medborgare bosatt sig i Sverige. 

Bägge förhandsbeskeden har överklagats av Skatteverket.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Petter Frödeberg
petter.frodeberg@kpmg.se

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.