Nicklas Wallenborg

Director, Financial Risk Management

KPMG in Sweden

Nicklas är ansvarig för flertalet internrevisionstjänster mot ett antal av KPMG:s kunder inom den finansiella sektorn. Han arbetar även med kvalitativa och kvantitativa konsekvensstudier kopplat till reserveringar av förväntade kreditförluster enligt redovisningsregelverk IFRS 9. Han har även agerat projektledare för modellutveckling inom nuvarande redovisningsregelverk IAS 39 samt arbetat med kreditriskmodeller (IRK) relaterade projekt. Nicklas har tidigare arbetat på Nordea både med kreditriskmodeller och som internrevisor med speciellt fokus på kreditrisker. Nicklas har också erfarenhet från projekt inom bankprodukter, AML, MiFID samt ersättningar.

  • Credit Risk
  • Finansiell riskhantering
  • Internationella marknader
  • Nationella marknader
  • Regulatory Risk
  • Risk Consulting
  • Rådgivning
  • MSc Business Administration med inriktning mot finansiering vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet (2003)

  • Certified Internal Auditor (CIA) samt Certified Control Self-Assessment (CCSA) vid The Institute of Internal Auditors (The IIA)