I år bjöd KPMG:s Stora Skattedag på insikter för en hållbar framtid. Johan Fall från Svenskt Näringsliv gav oss en omvärldsanalys av en ganska mörk horisont men med en del ljusglimtar. KPMG:s experter delade med sig av fördjupade skattekunskaper i de frågor som står högst upp på agendorna inom skatteområdet. Dagen avslutades med Rebecka Carlsson, Hållbarhetsentreprenör och författare, som tog oss med på en fartfylld och insiktsfull dragning om hållbarhet och exponentiell teknologi.

Målsättningen är att besökarna av Stora Skattedagen får med sig något värdefullt som de kan dela med sig av till kollegor. Kom gärna med feedback om hur vi kan förbättra oss till nästa års Stora Skattedag.

Annika Lindström
Head of KPMG Tax & Legal

Du finner presentationerna under respektive fördjupningspass.

Gästföreläsare

Johan Fall är skattechef på Svenskt Näringsliv och förestår kansliet för Näringslivets Skattedelegation. Johan Fall är nationalekonom från Uppsala universitet och har tidigare arbetat vid bland annat Riksbanken, Riksrevisionsverket och Exportkreditnämnden.

Johan Fall

Johan Fall

Rebecka Carlsson är hållbarhetsentreprenör och pratar om pionjärt hållbara affärsmodeller. Rebecka har varit officiell representant till FN:s kommission för hållbar utveckling i New York och verkat som politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister samt vice statsminister då Parisavtalet förhandlades fram.

Rebecka Carlsson

Rebecka Carlsson

Fördjupningspass och presentationer

1. Gränsöverskridande omstruktureringar, ett aktuellt och minerat område!

Under fördjupningspasset redogör vi för hur gränsöverskridande omstruktureringar, i syfte att möta förändrade ekonomiska förutsättningar, kan genomföras men också vilka risker som finns för Skatteverkets underkännande. Genomgången bygger på fall ur verkligheten där vi under året försvarat kunders skattepositioner mot Skatteverkets revisioner.
 

Presentationen (PDF)

Talare:

Karolina Viberg

Karolina Viberg

Thomas Andersson

Thomas Andersson

2. Ny källskattelag och holdingstrukturer

Multinationella koncerner och alla utländska aktörer som investerar i svenska aktieinnehav påverkas av den nya svenska källskattelagen som ligger som utkast till lagrådsremiss. Det i kombination med utvecklingen internationellt innebär exempelvis att utdelning till holdingbolag utan substans löper stora risker att påföras källskatt. Hur behöver bolagen agera inför detta? Vi reder ut begreppen.

Presentationen (PDF)

Talare:

Caroline Väljemark

Caroline Väljemark

Nils Schmid

Nils Schmid

3. Work from anywhere - fallgropar och möjligheter

Att kunna arbeta varifrån man vill är ett koncept som verkar vara här för gott. Det är ett viktigt verktyg för företag att både rekrytera och behålla sina anställda, men lika komplext att få rätt i alla de delar som påverkas av flexibelt internationellt arbete. I detta pass lyfter vi på de tunga aspekterna som företagen behöver fundera på ur ett individbeskattnings-, fast driftställe- och transfer pricing perspektiv.

Presentationen (PDF)

Talare:

Maria Andersson

Maria Andersson

Johan Rova

Johan Rova

4. Pillar Two utifrån ett praktiskt perspektiv

Var och när ska man börja? Hur förbereder sig koncernen bäst och vilka utmaningar kan förväntas uppstå längs vägen? KPMG har under det senaste året pratat med många olika företag om deras utmaningar och farhågor. Vi följer även utvecklingen på nära håll genom vårt globala BEPS-team. Mot bakgrund av detta har vi skapat oss en uppfattning över i vilken ordning man bör ta sig an detta projekt och varför den bästa början är nu. Vi presenterar vår egna step plan för Pillar Two.

Presentationen (PDF)

Talare:

Maria Barenfeld

Maria Barenfeld

Petra Lindström

Petra Lindström

Jonas Mauritzson

Jonas Mauritzson

Joanna Mörk

Joanna Mörk

Peter Nilsson

Peter Nilsson

5. Moms, Tull och TP - en svårlöst ekvation

Moms, tull och TP skapar utmaningar för multinationella koncerner med integrerade värdekedjor. Komplexiteten gör en universallösning omöjlig. I det här passet diskuterar vi de motsättningar som finns mellan regelverken som styr och presenterar även ett antal lösningar till hjälp för att hantera denna utmanande ekvation.
 

Presentationen (PDF)

Talare:

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt

Marie Hedin

Marie Hedin

Mathilda Jonsson

Mathilda Jonsson

6. Aktuella skattefrågor vid bokslutet 2022

Vilka skattefrågor är särskilt aktuella att beakta inför årsbokslutet 2022? Under fördjupningspasset kommer vi att ta upp områden som KPMG ser som är särskilt intressanta i år,till exempel F/X-effekter, räntenettofrågor och skattereduktionsreglerna kopplade till förvärv av inventarier under 2021.

Presentationen (PDF)

Talare:

Filip Christensson

Filip Christensson

Carl Gudesjö

Carl Gudesjö