Det är hög tid för dig som ägare i fåmansföretag att fundera över åtgärder för att du ska få en så bra skattesituation som möjligt år 2021. Här förklarar vi hur du ska tänka kring ditt löneuttag för att maxa den lågbeskattade utdelningen.

Du som är delägare och verksam i ett fåmansföretag beskattas normalt enligt de s.k. 3:12-reglerna med endast 20 % på utdelningar och kapitalvinst som motsvarar ett s.k. gränsbelopp. En möjlighet för dig att tillgodoräkna dig gränsbelopp på aktierna för 2021 är genom att beräkna det baserat på lönesumman i företaget och förutsatt att du (eller närstående) lyfter en viss minsta lön från ditt fåmansföretag innan årets slut.

I år måste ett sådant löneuttag uppgå till 400 800 kr med tillägg av 5 % av de totala lönerna i företaget alternativt som högst 641 280 kr. Är du ensam anställd i ditt bolag måste du lyfta en lön på minst 421 895 kr. Upp till en lön om 509 300 kr betalas endast kommunal skatt samtidigt som löneuttaget berättigar till statliga förmåner i form av sjukpenning och pension etc. Genom att göra s.k. omvänd löneväxling har du möjlighet att höja den lönebaserade delen av gränsbeloppet med ett belopp som motsvarar värdet av skattepliktiga förmåner, exempelvis bilförmån.

Tänk på att i det fall att du inte uppfyller löneuttagskravet, om än att det är med liten marginal, så går du miste om uppräkning av gränsbeloppet baserad på lönesumman. Kom också ihåg att om ditt fåmansföretag under 2020 har erhållit lönebidrag (stöd för korttidspermittering etc.) eller har skattepliktiga förmåner så får dessa inte räknas med, men att ett lönebidrag inte minskar kravet på det egna löneuttaget.

Observera att det är Tillväxtverkets bedömning att arbetsgivare inte uppfyller förutsättningarna för stöd om ägare till fåmansbolag vill öka sin kontanta lön för att uppfylla löneuttagskravet i inkomstskattelagen inför beräkningen av gränsbelopp.

Som ägare till ett fåmansföretag kan det finnas flera skattemässiga fördelar med att omstrukturera ditt ägande i rörelsebolaget genom ett Holdingbolag. Detta kan göras skatteeffektivt genom att sälja dina aktier till ett av dig nybildat aktiebolag. Tänk på att omstrukturering kan vara fördelaktig att göra i början av ett år för att inte gå miste om gränsbelopp som beräknas på lönesumman. Så in och kika om du vill lära dig mer om Holdingbolag och om det skulle passa dig!

Om du behöver hjälp med att räkna ut vilken lön du behöver lyfta innan årets slut för att maxa gränsbeloppet och den lågbeskattade utdelningen 2021, är du varmt välkommen att kontakta oss!