Prenos podataka trećim stranama

Prenos podataka trećim stranama

Vaše podatke o ličnosti nećemo prenositi trećim stranama, osim kada je to nužno radi ostvarenja naših legitimnih profesionalnih i poslovnih potreba, radi postupanja po Vašem zahtevu, i/ili kada primenjivo pravo ili profesionalni standardi to od nas zahtevaju ili nam omogućuju. Navedeno uključuje:

—  Naše pružaoce usluga: Vaše podatke o ličnosti delimo sa našim pružaocima usluga koji su treća lica, kao na primer sa licima koja održavaju naše IT aplikacije, pružaju usluge hostinga, pružaju usluge obračuna zarade, konsultantima (poput pravnih savetnika) i drugim pružaocima dobara i usluga. KPMG sarađuje sa navedenim licima kako bi oni mogli obrađivati Vaše podatke o ličnosti u naše ime. KPMG će deliti Vaše podatke samo sa onim pružaocima usluga koji ispunjavaju naše stroge zahteve u pogledu obrade i sigurnosti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti koje ćemo deliti sa navedenim licima biće ograničeni samo na ono što je nužno kako bi se izvršila ugovorena usluga.

—  Reorganizaciju našeg poslovanja: KPMG može otkriti podatke o ličnosti u vezi sa prodajom ili prenosom dela poslovanja KPMG-a na drugo lice, a u vezi sa delom poslovanja koje je predmet prodaje ili prenosa.

—  Sudove, državne organe, regulatorne organe: KPMG će podatke o ličnosti otkriti povodom zahteva sudova, državnih organa, regulatora, te u drugim slučajevima kada je KPMG dužan da postupi po zahtevu za otkrivanjem podataka, kao i u slučajevima kada je podatke o ličnosti potrebno ili poželjno otkriti kako bi KPMG postupio u skladu sa zakonom, nalogom suda ili pravilima državnih i profesionalnih organa.

—  Revizije: otkrivanje podataka o ličnosti može biti potrebno u slučaju sprovođenja revizije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i/ili istrage ili odgovora na pretnju sigurnosti.

—  Osiguravajuće društvo: zbog profesionalnih pravila primenjivih na nas i potreba našeg poslovanja moramo da imamo polise osiguranja od odgovornosti za štetu koju bismo obavljanjem svoje delatnosti mogli prouzrokovati („program osiguranja“). Navedeno je potrebno kako bi se svakoj članici KPMG mreže u svetu pomoglo u izmirenju troškova koji bi mogli nastati u slučaju navoda da je došlo do greške prilikom pružanja usluga njenim klijentima.

Kako bi program osiguranja bio delotvoran, on uključuje različite učesnike na tržištu osiguranja (npr. brokere, osiguravajuća društva, re-osiguravajuća društva, kao i njihove profesionalne savetnike i ostale osobe koje bi mogle biti uključene dođe li do odgovornosti). Neki od navedenih učesnika tržišta osiguranja mogu da zahtevaju da im otkrijemo Vaše podatke o ličnosti.

To može biti potrebno pri ugovaranju i administraciji osiguranja, kao i u slučajevima kada navedeni učesnici tržišta osiguranja zahtevaju takve podatke o ličnosti kako bi mogli da ispune svoje zakonske obaveze i obaveze prema regulatorima. Neki od navedenih učesnika tržišta osiguranja obrađivaće Vaše podatke o ličnosti u naše ime (kao što su naši pružaoci usluga koji su gore opisani), dok će neki delovati nezavisno od nas u obradi podataka o Vama.