• 1000

Vlada Srbije donela je izmenjenu Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada „Sl. Glasnik RS“, br. 30/2024.

Uredba se primenjuje od 6. aprila 2024.

Pregled novina dat je u nastavku.

Kriterijumi za određivanje aktivnosti koji utiču na životnu sredinu

Izmenjenom Uredbom obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je i ogranak stranog pravnog lica.

Izvršeno je preciziranje da se obavljanje delatnosti pravnog lica, preduzetnika i ogranka stranog pravnog lica obavlja u sedištu i izdvojenim poslovnim jedinicama.

Izmenjenom Uredbom data je šira definicija pretežne delatnosti koja obuhvata delatnost koja je registrovana u odgovarajućem registru u skladu sa zakonom, odnosno delatnost čijim obavljanjem je obveznik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Iznos i način utvrđivanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Iznos naknada koji je utvrđen prema stepenu negativnog uticaja delatnosti koju obavlja obveznik i razvrstavanja ostao je neizmenjen.

Delatnosti razvrstane prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu navedene su u Prilogu Uredbe.

Izvršeno je preciziranje da se iznos naknade utvrđuje za kalendarsku godinu i to srazmerno periodu obavljanja aktivnosti.

Novom odredbom Uredbe je propisano da preduzetnik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod, iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća u iznosu propisanom za mikro pravna lica i preduzetnike.

Novom odredbom Uredbe uređen je način utvrđivanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine u slučaju da obveznik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština u gradu čijim je posebnim aktima uređeno da gradska opština uređuje naknadu.

Dodatno, u istom broju Službenog glasnika i sa istim datumom stupanja na snagu (6. april 2024. godine) donet je novi Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, kojim su propisani novi:

  • Obrazac 1 Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i
  • Obrazac 2 Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport robe.

Podsećamo na to da je rok za podnošenje prijava za 2024. godinu 30. april 2024. godine.

Ukoliko Vam bude potrebna pomoć pri pripremanju i podnošenju Vaše poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana ili ako ste zainteresovani za održavanje prezentacije Vašim zaposlenima, slobodno nas kontaktirajte.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs