• 1000

Mreža važećih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i drugih zemalja u primeni od 1. januara 2024. godine sadrži 64 sporazuma.

Dodatno, kao posledica Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (MLI) izmenjeni sporazumi sa: Albanijom, Austrijom, Belgijom, Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Vijetnamom, Češkom, Danskom, Egiptom, Finskom, Francuskom, Grčkom, Gruzijom,  Holandijom, Hrvatskom, Indijom, Indonezijom, Irskom, Jermenijom, Južnom Korejom, Kanadom, Katarom, Kazahstanom, Kinom, Kiprom, Letonijom, Litvanijom, Luksemburgom, Mađarskom, Maltom, Norveškom, Pakistanom, Poljskom, Rusijom, Rumunijom, Slovačkom, Slovenijom, Španijom, Tunisom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ukrajinom i Velikom Britanijom.

Spisak od 64 države sa kojima Srbija ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u primeni na dan 1. januara 2024. godine je u nastavku (ugovori sa zemljama izmenjeni usled MLI su označeni podebljanim fontom):

1       Ukoliko kompanija primalac neposredno ima najmanje 25 odsto kapitala (20% u Ugovoru sa Švajcarskom, 5% u Ugovoru sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima) kompanije koja isplaćuje dividende, manja od dve prikazane stope se primenjuje.

2       Stopa od 0% se primenjuje ako se isplaćuje vladi države ugovornice (ili njenoj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave). U slučaju isplate dividendi od strane srpskih poreskih rezidenata poreskim rezidentima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Protokolom je predviđena posebna lista lica na koja se primenjuje stopa od 0% na dividende.

3       Za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove, filmove i trake za televiziju i radio, razrezan porez ne može biti veći od 5% bruto iznosa autorskih naknada.

Za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva, razrezan porez ne može biti veći od 10% bruto iznosa autorskih naknada

4       Za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, izuzev kompjuterskog softvera, uključujući bioskopske filmove, filmove i trake za televiziju i radio, razrezan porez ne može biti veći od 5% bruto iznosa autorskih naknada.

Za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja

industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva, razrezan porez ne može biti veći od 10% bruto iznosa autorskih naknada.

5       Predviđeno Protokolom uz Ugovor između Srbije i Švajcarske. Važi dok Švajcarska ne uvede porez po odbitku na autorske naknade.

6       Stopa od 0% predviđena odredbama člana koji se bavi dobiti od poslovanja.

7       Dobitak od otuđenja akcija akcionarskog kapitala čija se imovina posredno ili neposredno uglavnom sastoji od nepokretne imovine koja se nalazi u Srbiji može se oporezovati u Srbiji po stopi od 20%.

8       Dobitak koji ostvari rezident druge države ugovornice od otuđenja akcija ili uporedivih interesa koji više od 50 odsto svoje vrednosti ostvaruju neposredno ili posredno od nepokretne imovine koja se nalazi u Srbiji može se oporezovati u Srbiji po stopi od 20%.

9       U slučaju prihoda od otuđenja akcija ili drugih prava koja učestvuju u dobitima društva čija je imovina potpuno ili delimično podeljena na akcije, a koje je rezident države ugovornice, koje je ostvarilo fizičko lice koje je rezident druge države ugovornice, a bilo je rezident prvopomenute države u toku poslednjih pet godina koje su prethodile otuđenju tih akcija ili prava, obe države zadržavaju pravu da takve prihode oporezuju u skladu sa svojim zakonima.

10     Prihodi od otuđenja prava iz ugovora o ulaganju sredstava u jugoslovensku organizaciju udruženog rada mogu se oporezivati u Jugoslaviji.

11     Stopa od 0% se primenjuje ako se isplaćuje 1) vladi države ugovornice (ili njenoj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave), 2) Narodnoj banci ugovornice ili 3) finansijskoj instituciji koja je kontrolisana ili u vlasništvu vlade države ugovornice (ili njene političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave).

12     Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija ili uporedivih interesa bilo koje vrste, može se oporezivati u drugoj državi ugovornici ako su, u bilo kojem periodu u toku 365 dana koji prethode otuđenju, ove akcije ili uporedivi interesi više od 50 odsto svoje vrednosti ostvarili neposredno ili posredno od nepokretnosti koja se nalazi u toj drugoj državi ugovornici.

13     Sporazum koji ima za cilj izbegavanje dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak je izmenjen Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na konkretan poreski ugovor.

14     Stopa od 5% se primenjuje samo ako je uslov od najmanje 25 odsto vlasništva kapitala ispunjen tokom perioda od 365 dana koji uključuje dan isplate dividendi (radi izračunavanja tog perioda, ne uzimaju se u obzir promene vlasništva koje bi neposredno proizilazile iz korporativne reorganizacije, kao što su spajanje ili razdvajanje, kompanije koja poseduje akcije ili isplaćuje dividende).

15     Stopa od 0% se primenjuje na plaćanja ka sl. stvaranim vlasnicima kamate: 1) Vladi Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona, 2) Monetarnim vlastima Hong Konga, 3) Berzanskom fondu.

16     Stopa od 0% se primenjuje na distribuciju dividende ka: 1) Centralnoj banci Norveške, 2) Vladinom globalnom penzionom fondu, 3) bilo kom entitetu koji u potpunosti ili pretežno poseduje ili osniva Vlada Norveške koji, povremeno, mogu dogovoriti nadležni organi država ugovornica.

17     Stopa od 5% se primenjuje ako je uslov od najmanje 25 odsto vlasništva kapitala ispunjen tokom perioda od 365 dana koji uključuje dan utvrđivanja prava na dividendu (radi izračunavanja tog perioda, ne uzimaju se u obzir promene vlasništva koje bi neposredno proizilazile iz korporativne reorganizacije, kao što su spajanje ili razdvajanje, kompanije koja poseduje akcije ili isplaćuje dividende).

18     Stopa od 0% se primenjuje ako se isplaćuje ili koja se isplaćuje po osnovu potraživanja koje garantuje, obezbeđuje ili posredno finansira 1) država ugovornica (ili njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave), 2) Narodna banka ugovornice ili 3) bilo koja druga institucija koju poseduje država ugovornica (ili njene političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave).

19     Dobitak koji ostvari rezident države ugovornice od otuđenja akcija ili uporedivih interesa bilo koje vrste, može se oporezivati u drugoj državi ugovornici ako su, u bilo kojem periodu u toku 365 dana koji prethode otuđenju, ove akcije ili uporedivi interesi više od 50 odsto svoje vrednosti ostvarili neposredno ili posredno od nepokretnosti koja se nalazi u toj drugoj državi ugovornici, osim ako se tim akcijama ili uporedivim interesima trguje na priznatoj berzi, a rezident i lica povezana sa tim rezidentom poseduju ukupno 5% ili manje, klase tih akcija ili uporedivih interesa.

20     Stopa od 0% se primenjuje ako se isplaćuje 1) Vladi Maroka i 2) Centralnoj banci Maroka.

21     Stopa od 0% se primenjuje na isplate ka: 1) Vladi Singapura, 2) Narodnoj banci Singapura, 3) statutarnom telu, 4) entitetima, uključujući konkretne investicione fondove ili aranžmane za posebne namene koje (neposredno ili posredno) u potpunosti poseduje vlada Singapura, koji su osnovani radi ulaganja i upravljanja imovinom vlade Singapura i, kada se isplaćene dividende odnose na tu imovinu.

22     Narodna skupština usvojila je novi Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća. Zakon je stupio na snagu 8 novembra 2023. Stupanje na snagu i početak primene Protokola se očekuju u budućnosti.

Pregled državnih organa stranih zemalja nadležnih za izdavanje potvrde o rezidentnosti i informacije o tome da li je moguće dobiti potvrdu elektronskim putem dat je u nastavku:

Izvor: Vanredno izdanje CVPO biltena 2024.

Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Ukoliko se strano pravno lice nalazi u nekoj od zemalja iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, poreska stopa iznosi 25%.

Uz to, porez se plaća na naknade isplaćene stranom licu za sve usluge, bez obzira na mesto pružanja, odnosno korišćenja.

Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom u primeni od 1. januara 2024. godine je u nastavku

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs