Predlog nove EU regulative o ESG rejtinzima

Evropski savet i Evropski parlament postigli su 6. februara 2024. godine privremeni dogovor o predlogu za regulativu o ESG rejtinzima, koja ima za cilj povećanje poverenja investitora u održive proizvode i predstavlja deo EU strategije održivog finansiranja.

ESG rejtinzi, sve su češći alat koji se koristi u održivom finansiranju, osmišljeni da pruže korisne informacije investitorima o ESG učinku kompanije i upravljanju povezanim rizicima i prilikama, vodeći ih kroz proces donošenja odluka.

Međutim, trenutno neregulisano tržište ESG rejtinga nosi sa sobom brojne rizike, a najviše usled nedostatka transparentnosti metodologija koje ESG rejting agencije koriste prilikom formiranja ESG ocena.

Nove mere propisane predlogom regulative imaju upravo za cilj jačanje pouzdanosti, transparentnosti i uporedivosti ESG rejtinga, putem poboljšanja transparentnosti karakteristika, metodologija i integriteta operacija pružalaca ESG rejtinga i sprečavanja potencijalnih sukoba interesa. Cilj same regulative nije usaglašavanje različitih metodologija ESG rejtinga, već uspostavljanje transparentnosti same metodologije i poboljšanju kvaliteta informacija.

Nova pravila

Prema novim pravilima, pružaoci ESG rejtinga moraju biti ovlašćeni i pod nadzorom Evropske agencije za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA), uz obavezu pružanja transparentnih infromacija u vezi sa korišćenom metodologijom i izvorima informacija. Predlog regulative uključuje i obrazloženje koji ESG rejtinzi potpadaju pod obuhvat regulative, kao i informacije o primenljivim izuzecima. Dogovor takođe precizira teritorijalni opseg regulative, utvrđujući šta se smatra “operativnim u EU”.

Ukoliko žele da posluju u EU, pružaoci ESG rejtinga koji su uspostavljeni van EU, moraće da dobiju odobrenje zasnovano na kvantitativnom kriterijumu svojih ESG rejtinga od strane ovlašćenog pružaoca u EU, ili da budu uključeni u registar EU pružalaca ESG rejtinga na osnovu odluke o ekvivalenciji u vezi sa zemljom porekla i nakon dijaloga koji će se održati između ESMA-e i relevantne nadležne zemlje van EU. U slučaju ispunjenja predlogom definisanim uslovima, mali pružaoci ESG rejtinga mogu biti izuzeti od određenih zahteva.

Jedan od ključnih aspekata predloga je i mogućnost pružanja zasebnih ocena za ekološke, socijalne i upravljačke faktore. Prilikom predstavljanja metodologije, pružaoci bi za svaki od faktora trebalo da obelodane da li faktori uzimaju u obzir relevantne međunarodne sporazume, poput Pariskog sporazuma u slučaju faktora zaštite životne sredine. U slučaju pružanja jedinstvene ocene, od pružaoca ESG rejtinga će se zahtevati da predstave način na koji se vrši ponderisanje svakog od faktora.  

Sledeći koraci za nova pravila o ESG rejtinzima predstavljaju formalno usvajanje od strane Saveta EU i EU parlamenta, dok će regulativa početi sa primenom 18 meseci nakon stupanja na snagu.

  

Kontaktirajte nas

Uroš Milosavljević
Associate Partner, Risk Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: umilosavljevic@kpmg.com
M: +381 60 2055 699

Nina Mihajlović
Senior Consultant, Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: ninamihajlovic@kpmg.com
M: +381 60 2055 533

Jovan Šljivić

Jovan Šljivić
Senior Manager, Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: jsljivic@kpmg.com
M: +381 60 2055 538