Evropska komisija omogućava produženje roka za podnošenje prvog CBAM izveštaja

Zbog tehničkih poteškoća na CBAM Registru koje su mnogi CBAM deklaranti u zemljama EU iskusili pri podnošenju prvog CBAM izveštaja, Evropska komisija je donela odluku da od 1. februara 2024. omogući CBAM deklarantima koji još uvek nisu podneli svoj izveštaj, a zbog tehničkih poteškoća nisu u mogućnosti da to urade do originalno zadatog roka 31. januara 2024, zatraže produženje roka za 30 dana.

U skladu sa uputstvima datim Nacionalnim nadležnim vlastima (NCAs), neće se izricati kazne CBAM deklarantima koji su imali tehničkih problema u podnošenju izveštaja. Odloženo podnošenje CBAM izveštaja zbog tehničkih grešaka biće, po definiciji, smatrano opravdanim sve dok podnošenje bude blagovremeno nakon što tehničke greške budu otklonjene.

CBAM deklarantima koji nisu imali značajnih tehničkih problema i dalje se preporučuje da podnesu prve CBAM izveštaje do kraja originalno zadatog roka.

Ova mogućnost se odnosi samo na CBAM deklarante. Operateri instalacija van EU treba da pravovremeno i u skladu sa inicijalno naznačenim rokovima podnesu podatke o ugrađenim emisijama proizvoda svojim EU kupcima.

Ukratko o CBAM-u

CBAM, Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika, koji je stupio na snagu 1. oktobra 2023. godine, predstavlja alat Evropske Unije dizajniran da adresira problem curenja ugljenika i funkcioniše kroz postavljanje naknade na ugrađeni sadržaj ugljenika u određenim uvezenim dobrima u EU, koja je jednaka naknadi za ugljenik naplaćenoj za dobra proizvedena u okviru EU ETS-a. Inicijalne kategorije proizvoda obuhvaćene CBAM regulativom su: gvožđe i čelik, aluminijum, đubrivo, električna energija, cement i vodonik, koje su izabrane usled velikog rizika od curenja ugljenika i značajnog intenziteta CO2 emisija. Primena CBAM regulative odvija se u dve faze, počevši od tranzicionog perioda, tokom kog su uvoznici CBAM dobara u obavezi da prijave ugrađene emisije prilikom njihovog uvoza, bez finansijskih obaveza. Ova faza traje do 31. decembra 2025, nakon čega na snagu stupa definitivni period primene, tokom kog kreće obaveza kupovine i predaje CBAM sertifikata. 

  

Kontaktirajte nas

Uroš Milosavljević
Associate Partner, Risk Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: umilosavljevic@kpmg.com
M: +381 60 2055 699

Nina Mihajlović
Senior Consultant, Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: ninamihajlovic@kpmg.com
M: +381 60 2055 533

Jovan Šljivić

Jovan Šljivić
Senior Manager, Consulting
KPMG d.o.o. Beograd
E: jsljivic@kpmg.com
M: +381 60 2055 538