• 1000

Usvojene izmene Zakona o porezima na imovinu

Poresko oslobođenje po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava za prenos nepokretnosti

Uvedeno je poresko oslobođenje po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava za slučaj kad strana država stiče nepokretnost za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Nove odredbe zakona se primenjuju od 1. januara 2024. godine.

Odlaganje roka za prenos određenih nadležnosti Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave

Datum od koga jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava odložen je na 1. januar 2025. godine (do tada će poreze po tim osnovima utvrđivati, naplaćivati i kontrolisati Poreska uprava).

Usvojene izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Povećan neoporezivi iznos za porez na zarade

Neoporezivi iznos koji se koristi kod utvrđivanja osnovice za obračun poreza na zarade uvećava se na 25.000 dinara (umesto dosadašnjih 21.712 dinara).

Nove odredbe se primenjuju od 1. januara 2024. godine.

Prvo naredno usklađivanje biće izvršeno 1. januara 2025. godine.

Produžene olakšice za novozaposlena lica

Produžava se pravo na povraćaj dela poreza na zaradu i dela doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarada za novozaposleno lice isplaćenih zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Usvojene izmene Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Produženje ograničenja poreske osnovice i veće umanjenje poreske osnovice za nove paušalno oporezovane preduzetnike

Produžena je primena ograničenja povećanja poreske osnovice za paušalno oporezovane preduzetnike najviše od 10% godišnje do kraja 2025.

Takođe, značajna novina je umanjenje osnovice za početnike u poslovanju, i to za 50%, dok je do sada umanjenje iznosilo 20%.

Usvojene izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

Skraćenje rokova u slučaju privremene sprečenosti za rad i rokova kod isplate naknade zarade

U slučaju privremene sprečenosti za rad zaposlenog zbog jedne bolesti ili povrede, skraćen je rok za upućivanje na prvostepenu lekarsku komisiju sa 60 na 30 dana po isteku ukupne sprečenosti za rad. Takođe, ukoliko zaposleni ima prekide u sprečenosti za rad duže od šest dana između istih ili različitih bolesti ili povreda, izabrani lekar je dužan da ga uputi na lekarsku komisiju ako je ukupna sprečenost za rad trajala od 45 do 60 dana, umesto dosadašnjeg perioda od 60 do 90 dana.

Skraćen je rok za poslodavce za podnošenje zahteva za ostvarivanje naknade zarade sa dosadašnjih 30 na 15 dana od dana isplate zarade za mesec na koji se naknada zarade odnosi, i rok za isplatu naknade zarade zaposlenima sa dosadašnjih 30 na 7 dana od dana prijema sredstava.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs