• 1000
 
Ministar finansija Republike Srbije je (prevashodno u cilju usklađivanja sa propisima o fiskalizaciji i elektronskom fakturisanju) u dva navrata od početka 2023. godine menjao odredbe Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik).
 
U vezi sa tim doneti su:
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 7 od 31. januara 2023. godine, a koji je stupio na snagu 01. februara 2023. godine, i
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 15 od 24. februara 2023. godine, a koji je stupio na snagu 01. marta 2023. godine.
 
Sažetak najznačajnijih novina je prikazan u nastavku.
 
Ukoliko nije drugačije naglašeno, izmene su u primeni od 01. februara 2023. godine
 
Promet usluga stranih lica bez naknade

Precizirano je da ako promet usluga bez naknade vrši strano lice koje nije registrovani obveznik PDV u Republici Srbiji, primalac usluge ima obavezu da kao poreski dužnik obračuna PDV, bez obzira da li je strano lice uslugu pružilo u poslovne ili neposlovne svrhe.
 
Promena poreskog dužnika nakon avansnog plaćanja
 
U skladu sa izmenama, prestaju da važe posebne odredbe koje se odnose na plaćene avanse za budući promet iz oblasti građevinarstva za koje se naknadno ustanovi da ne predstavljaju promet iz oblasti građevinarstva, kao i na avanse za budući promet koji se u momentu plaćanja ne smatra prometom iz oblasti građevinarstva, a za koji se
naknadno ustanovi da predstavlja promet iz oblasti građevinarstva.
 
Dodatno, propisano je da u svim slučajevima promene poreskog dužnika posle avansnog plaćanja, lice koje je poreski dužnik u momentu prometa dobara obračunava PDV na celokupan iznos naknade. Dodatno, obveznik PDV koji je obračunao PDV na avans vrši smanjenje obračunatog PDV, a davalac avansa ispravku odbitka prethodnog poreza (uz ispunjenje propisanih uslova).
 
Tržišna vrednost kao PDV osnovica
 
Precizirano je šta se smatra tržišnom vrednošću na osnovu koje se određuje PDV osnovica, te se dodatno uređuje pojam:
 • nezavisnog dobavljača,
 • sličnih dobara i usluga i
 • ukupnih troškova prometa dobara i usluga.

Smanjenje osnovice kod naknadnog ostvarivanja uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Precizirano je da do izmene PDV osnovice u slučaju naknadnog ispunjavanja uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza dolazi samo u slučaju prometa dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo i prometa dobara koja inostrani putnici otpremaju u inostranstvo u ličnom prtljagu koji nose sa sobom.
 
Ostvarivanje poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 
Izvršene su brojne izmene i dopune koje se odnose na ostvarivanje poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza.
 
Između ostalog, propisano je sledeće:
- carinska deklaracija u elektronskom obliku može da služi kao dokaz za ostvarivanje poreskih oslobođenja,
- carinski organ može da overava odštampani primerak e-fakture koji je potvrđen potpisom lica koje ju je izdalo,
- kao dokaz za ostvarivanje poreskih oslobođenja može da se koristi i kopija e-fakture overena od strane nadležnog carinskog organa,
- propisani su novi Obrazac SNPDV i Obrazac LNPDV.
 
Izdavanje računa
 
Propisane su brojne novine i preciziranja u delu kojim se uređuje izdavanje računa.
 
Između ostalog:
 • Precizirano je da obaveza izdavanja PDV računa ne postoji za promet dobara i usluga fizičkim licima, sa izuzetkom preduzetnika, koja nisu obveznici PDV, osim za promet za koji se izdaje fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.
 • Precizirano je da u slučaju prometa dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, ne postoji obaveza izdavanja računa, osim za promet za koji postoji obaveza izdavanja elektronske fakture (e-faktura) ili fiskalnog računa.
 • Precizirano je da postoji obaveza izdavanja računa po osnovu primljene avansne uplate za promet izvršen u istom poreskom periodu u odnosu na primljenu avansnu uplatu, u slučaju kada za takav promet postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa ili elektronske fakture.
 • Propisano je da se u e-fakturi za promet za koji je datum nastanka PDV obaveze datum izdavanja računa, kao datum prometa navodi datum izdavanja e-fakture.
 • Precizirano je da e-faktura sadrži podatak o datumu prometa, i u slučaju kada su datum izdavanja e-fakture i datum prometa isti dan.
 • U situacijama kada obveznik PDV potražuje novčana sredstva koja ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga i kada obveznik PDV izvrši prenos višenamenskog vrednosnog vaučera potrebno je izdati PDV račun (odnosno e-fakturu) ukoliko za tu situaciju postoji obaveza izdavanja e- fakture.
Račun za više pojedinačnih isporuka
 
Propisano je da e-faktura koja se izdaje za više pojedinačnih isporuka izvršenih jednom licu može biti izdata u roku od 15 dana od isteka kalendarskog meseca za koji se izdaje.
 
Kao podatak o datumu prometa na ovakvoj e-fakturi navodi se poslednji dan kalendarskog meseca za koji se izdaje.
 
Predmetna odredba se primenjuje od 1. marta 2023. godine.
 
Račun u slučaju PDV oslobođenog prometa
 
U računu za promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza se unosi broj potvrde o poreskom oslobođenju Poreske uprave, ako se poresko oslobođenje za taj promet ostvaruje na osnovu te potvrde.
 
Dodatno je precizirano da se u slučaju izdavanja računa za promet koji je delom oporeziv PDV, a delom oslobođen PDV, u računu iskazuje poreska osnovica za obračunavanje PDV i obračunati PDV za deo prometa koji je oporeziv PDV, a za deo prometa koji je oslobođen PDV iskazuje iznos naknade.
 
Pojam korporacijske kartice
 
Definisan je pojam korporacijske kartice kao instrumenta koji je izdat od strane isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga, koji služi za utvrđivanje novčanih obaveza primaoca dobara, odnosno usluga prema isporučiocu.
Ovim je izvršeno usaglašavanje sa propisima iz oblasti fiskalizacije.

Izdavanje knjižnog odobrenja kada naplaćeni avans prestane da se smatra avansom
 
Propisana je obaveza izdavanja knjižnog odobrenja u slučaju kada naplaćeni avans za koji je izdat avansni račun prestane da se smatra avansom za promet dobara i usluga (npr. avans se vraća jer neće doći do isporuke dobara ili usluga). Izuzetak od obaveze postoji kada naplaćeni avans ili deo avansa postane naknada ili deo naknade za izvršeni promet.
 
Interni račun
 
Proširena je obaveza sastavljanja internog računa za sve slučajeve kada obveznik PDV kao poreski dužnik obračunava PDV za promet koji mu je izvršen.
 
Dodatno je propisana sadržina internog računa koji poreski dužnik ima obavezu da sačini za promet drugog lica.
 
Prilog uz račun
 
U slučaju dostavljanja dokumenta koji predstavlja prilog računu, propisano je da se takav dokument ne smatra računom po osnovu kojeg nastaje poreska obaveza niti pravo na odbitak prethodnog poreza.
 
KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs