• 1000
Ministarstvo finansija („MF“) usvojilo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2023. godinu („Pravilnik“). Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Srbije broj 24 od 29. marta 2023. godine i stupa na snagu 6. aprila 2023. godine.
 
Implikacije Pravilnika na pripremu dokumentacije o transfernim cenama za 2023. godinu
 
Prema odredbama čl. 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), za potrebe određivanja kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“ poreski obveznici mogu:
 
1. koristiti kamatne stope propisane od strane MF ili
2. primeniti opšta pravila o transfernim cenama, predviđena Zakonom.
 
Poreski obveznici mogu izabrati samo jednu od navedene dve opcije. Izabrana metodologija se mora konzistentno primeniti na sve kredite/zajmove odobrene ili primljene od povezanih lica.
 
Propisane kamatne stope primenjuju se za potrebe obračuna prihoda/rashoda po osnovu kamata za 2023. godinu, nezavisno od perioda iz kog krediti/zajmovi potiču.
 
Za banke i davaoce finansijskog lizinga, za razliku od ostalih privrednih društava, propisane su jedinstvene kamatne stope nezavisno od ročnosti konkretnog kredita/zajma, osim za kredite/zajmove u RSD gde su propisane posebne stope za kratkoročne i dugoročne kredite/zajmove.
 
Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2023. godinu propisane od strane MF

Kakav to može da ima uticaj na vaše poslovanje?

U poređenju sa 2022. godinom, može se uočiti generalni rast kamatnih stopa prema Pravilniku, što je u skladu sa opštim porastom troškova zaduživanja u realnoj ekonomiji.

Neophodno je sagledati da li su nove kamatne stope za 2023. godinu usklađene sa kamatnim stopama koje primenjujete kod finansijskih instrumenata sa povezanim licima. Takođe, kod privrednih subjekata koji su izloženi značajnom / dugoročnom finansiranju od strane povezanih lica, primena opštih pravila o transfernim cenama može biti povoljnija i pružiti veći stepen izvesnosti u pogledu budućeg poreskog tretmana.

Uticaj Pravilnika na primenu povoljnijih stopa poreza po odbitku na kamatu u skladu sa ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja takođe zahteva detaljnu analizu.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs.

KPMG će nastaviti da prati i izveštava o dešavanjima u ovoj kompleksnoj oblasti, kao i o njihovom mogućem uticaju na obaveze i poslovanje privrednih subjekata.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs