• 1000

Poreska uprava je objavila obaveštenje o načinu postupanja organizacionih jedinica u postupku naplate dugovanog poreza shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (,,Sl. glasnik RS” br. 138/2022, u daljem tekstu: Zakon o izmenama ZPPPA) koji je stupio na snagu 20. decembra 2023. godine.

Obaveštenjem Poreske uprave obveznici se informišu da počev od 20. decembra 2022. godine zahtev za odlaganje plaćanja, kao i zahtev za preknjižavanje podnet nakon uručenja opomene, a u roku od pet dana iz opomene, ne prekida postupak naplate po opomeni dok se ne odluči po tom zahtevu. Poreska uprava donosi rešenje o prinudnoj naplati istekom roka od pet dana od dana prijema opomene.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreza - implikacije i rizici nove poreske prakse

Kao što smo vas ranije obavestili, Zakonom o izmenama ZPPPA propisano je brisanje stava 6. u članu 77. ZPPPA, iz čega sledi da zahtev obveznika za odlaganje plaćanja poreza podnet u roku iz opomene ne odlaže pokretanje postupka prinudne naplate.

Implikacije pokretanja postupka prinudne naplate u slučaju kada o podnetom zahtevu za odlaganje plaćanja nije rešeno u roku iz opomene za poreskog obveznika su:
- utvrđivanje uvećanja poreskog duga u prinudnoj naplati,

- utvrđivanje eventualnih troškova prinudne naplate, i

- ustanovljavanje mere obezbeđenja naplate poreza u postupku prinudnog izvršenja, bez obzira na činjenicu isticanja i potencijalni ishod odlučivanja o podnetom zahtevu poreskog obveznika.

Tek usvajanjem zahteva poreskog obveznika za odlaganje plaćanja poreza prekida se pokrenuti postupak prinudne naplate u odnosu na iznos dugovanog poreza čije je odlaganje odobreno.

Dakle, od brzine donošenja odluke Poreske uprave povodom podnetog zahteva za odlaganje plaćanja, zavisi status obveznikovih obaveza u pogledu naplatnih mera.

Dodatno, usložnjava se i sam postupak odlaganja plaćanja poreza nakon pokretanja postupka prinudne naplate usled verovatnih stalnih promena stanja duga koji se prinudno naplaćuje, koje onemogućavaju usaglašavanje stanja duga koji ulazi u reprogram.

Zahtev za preknjižavanje - implikacije i rizici nove poreske prakse

Iz obaveštenja Poreske uprave dodatno proizilazi da je nova poreska praksa, kao posledica ekstenzivnog tumačenja propisa, zasnovana na stavu da i zahtev za preknjižavanje sa jednog uplatnog računa na drugi uplatni račun koji je podnet nakon uručenja opomene, a pre isteka roka od 5 dana iz opomene, takođe ne prekida započeti postupak naplate po izdatoj opomeni.

Praktično, stav Poreske uprave implicira:

- izjednačavanje instituta preknjižavanja sa odlaganjem plaćanja poreskih obaveza sa procesnog aspekta,

- nerešeni zahtev za plaćanje poreza putem preknjižavanja nije procesna smetnja pokretanju prinudne naplate poreza.

Pozicija obveznika je uslovljena brzinom odlučivanja Poreske uprave po zahtevu poreskog obveznika za plaćanje poreza putem preknjižavanja.

Naime, u slučaju da Poreska uprava usvoji zahtev obveznika za preknjižavanje u roku iz izdate opomene za plaćanje, protiv obveznika neće biti pokrenut postupak prinudne naplate. Suprotno, ako Poreska uprava ne donese rešenje po podnetom zahtevu za preknjižavanje u roku iz opomene, obaveza poreskog obveznika koju želi namiriti putem preknjižavanja biće prinudno naplaćivana nezavisno od namere obveznika u pogledu načina namirenja dugovanog poreza.

Posledično, obveznik će istovremeno biti u preplati po jednom uplatnom računu i prinudnoj naplati duga po drugom uplatnom računu bez obzira na nameru istog da porez plati putem preknjižavanja, a što dovodi u pitanje koncept izbora načina na koji će porez biti namiren (plaćen).

Zaključak

Navedeno tumačenje Poreske uprave ograničava prava obveznika jer pokretanje postupka prinudne naplate zavisi od brzine odgovara Poreske uprave na zahteve za odlaganje plaćanja dugovanog poreza i zahteve za preknjižavanje.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs