• 1000
Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 9. decembra 2022. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 138 od 12. decembra 2022. godine.
 
Zakon stupa na snagu i primenjuje se od 1. januara 2023. godine.
 
Najznačajnije novine su prikazane u nastavku.
 
Poreski punomoćnik
 
Proširen je krug stranih lica koja nemaju obavezu da se registruju za PDV (odnosno odrede poreskog punomoćnika u Srbiji) i na lica koja vrše promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja u skladu sa carinskim propisima.
 
Vreme prometa električne energije
 
Propisano je da u slučaju prometa električne energije, kao i u slučaju prometa usluga preuzimanja električne energije u energetski sistem, na koji se primenjuju pravila relevantnih evropskih asocijacija operatora prenosnih sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, promet smatra izvršenim, odnosno usluga smatra pruženom danom izdavanja računa.
 
Promet između povezanih lica, pojam povezanih lica i tržišna vrednost
 
U slučaju prometa dobara, odnosno usluga uz naknadu između povezanih lica kad je naknada niža od tržišne vrednosti i sticalac nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti, poreska osnovica je tržišna vrednost tih dobara, odnosno usluga, bez PDV.
 
Povezanim licima smatraju se povezana lica u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, lica kod kojih postoje porodične ili druge lične veze, upravljačke, vlasničke, članske, finansijske ili pravne veze, uključujući odnos između poslodavca i zaposlenog, odnosno članova porodičnog domaćinstva zaposlenog.
 
Definisan je i pojam tržišne vrednosti. Tržišna vrednost predstavlja ukupni iznos koji bi kupac dobara, odnosno primalac usluga platio u trenutku prometa tih dobara, odnosno usluga nezavisnom dobavljaču za promet u Srbiji.
 
Promet dobara, odnosno usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer

Poreska osnovica za promet dobara, odnosno usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer predstavlja naknada plaćena za višenamenski vrednosni vaučer, odnosno novčana vrednost navedena na samom vaučeru bez PDV.
 
Promet električne energije ka proizvođaču električne energije iz obnovljivih izvora energije
 
U slučaju kad snabdevač električne energije vrši promet ka proizvođaču električne energije iz obnovljivih izvora energije, kao osnovica se uzima iznos naknade za utrošenu električnu energiju utvrđen u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije, bez PDV.
 
Ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu elektronske fakture
 
Zakonom je propisano da se pravo na odbitak prethodnog PDV može ostvariti po osnovu elektronske fakture koja je prihvaćena, odnosno koja se smatra prihvaćenom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje.
 
Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu prihvaćene elektronske fakture se može ostvariti najranije za poreski period u kojem je poreska obaveza nastala, nezavisno od toga da li je elektronska faktura izdata na dan nastanka poreske obaveze ili posle tog dana.
 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs