• 1000

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 9. decembra 2022. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 138 dana 12. decembra 2022. godine.

Zakon stupa na snagu i primenjuje se 1. januara 2023. godine.

Najvažnije novine su prikazane u nastavku.

Obveznici Zakona

Precizirano je da se Zakon ne primenjuje na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti.

Previđeno je i da se i Narodna banka Srbije smatra subjektom javnog sektora.

Izdavanje elektronskih faktura

Predviđeno je da se za sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora izdaje elektronska faktura (e-faktura).

Sa druge strane, predviđeno je da obaveza izdavanja e-fakture ne postoji za:

  1. Isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju;
  2. Promet dobara i usluga bez naknade;
  3. Transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod;
  4. Zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima koji se isplaćuju iz sredstava suda/organa kod kog se vodi postupak, na osnovu odluke suda/drugog organa.

Elektronsko evidentiranje obračunatog poreza na dodatu vrednost

U skladu sa Zakonom, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se zbirno, za sve obaveze, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom PDV, posebno po poreskim stopama.

Izuzetno, elektronsko evidentiranje obračunatog PDV vrši se pojedinačno po svakoj obavezi, iskazivanjem podataka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom PDV za:

  1. Promet dobara i usluga (uključujući i dati avans) za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV;
  2. Promet dobara i usluga (uključujući i primljeni avans) koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti i poreza na dobit pravnih lica za koji je isporučilac dobara/pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV.

Dodatno, ako je e-faktura izdata za transakciju za koju takva obaveza ne postoji, ne postoji obaveza elektronskog evidentiranja obračunatog PDV-a za tu transakciju.
Naknadno prihvatanje e-fakture

Uvedena je mogućnost naknadnog prihvatanja e-fakture koja je inicijalno odbijena (uz izuzetak da se za e-fakture koje se evidentiraju u Centralnom registru faktura ova odredba primenjuje od 1. juna 2023. godine).

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs