• 1000
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 9. decembra 2022. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji će se primenjivati od 01. januara 2023. godine.
 
Pregled najznačajnijih izmena dat je u nastavku:
 
Smanjuje se stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
 
Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje smanjuje se sa 25%, na 24%.
 
Od toga, stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog se ne smanjuje (ostaje 14%), dok se stopa na teret poslodavca smanjuje sa 11% na 10%.
 
Povećava se neoporezivi iznos kod obračuna poreza na zarade
 
Neoporezivi iznos koji se koristi kod utvrđivanja osnovice za obračun poreza na zarade uvećava se od 1. januara 2023. godine i iznosiće 21.712 dinara (umesto dosadašnjih 19.300 dinara).
 
Prvo naredno usklađivanje ovog iznosa biće izvršeno 1. januara 2024. godine.
 
Produžava se važenje olakšica za novozaposlene
 
Produžava se rok za ostvarivanje prava na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice i to do 31. decembra 2023. godine.
 
Novi modeli oporezivanja prihoda od ugovorenih naknada za koje se porez plaća samooporezivanjem (tzv. „frilenseri“)
 
Fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, a za koje se porez plaća samooporezivanjem (u daljem tekstu: prihod od ugovorene naknade), mogu se opredeliti za jedan od dva nova modela utvrđivanja oporezivog prihoda:
  • Model 1 – priznaju se normirani troškovi u visini od 96.000 dinara na kvartalnom nivou;
  • Model 2 – priznaju se normirani troškovi u visini od 57.900 dinara na kvartalnom nivou uvećani za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu.

Fizičko lice ima obavezu da izvrši samo-oporezivanje, tj. da podnese poresku prijavu i plati porez u roku od 30 dana od dana isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod od ugovorene naknade.

Poreski obveznik se prilikom podnošenja poreske prijave opredeljuje za model utvrđivanja oporezivog prihoda.
 
Poreska stopa na prihode od ugovorene naknade koji se oporezuju samooporezivanjem, zavisi od odabranog modela:
  • 20% u slučaju modela 1 ili
  • 10% u slučaju modela 2.
Ove promene će se primenjivati od 1. januara 2023. godine.
 
Prvo naredno usklađivanje normiranih troškova iz Modela 1 i Modela 2 biće izvršeno 1. januara 2024. godine.
 
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na prihode od ugovorene naknade
 
Propisuju se kvartalne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i za obavezno zdravstveno osiguranje na prihode od ugovorene naknade.
 
Osnovica doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zavisi od odabranog modela oporezivanja:
  • Model 1 – osnovica doprinosa je oporezivi prihod.
  • Model 2 – osnovica doprinosa je oporezivi prihod ili ali ne najmanji od trostrukog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa.
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje je ista za oba modela i predstavlja oporezivi prihod ili najmanje trostruki iznos od 15% prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini.
 
Godišnji porez na dohodak građana će se plaćati samooporezivanjem
 
Počev od godišnjeg poreza na prihode ostvarene u 2022. godini, godišnji porez na dohodak građana će se prijavljivati i plaćati samooporezivanjem umesto po rešenju Poreske uprave.
 
Poreska uprava će na osnovu podataka iz službenih evidencija formirati nacrt poreske prijave najkasnije do 01. aprila naredne godine za prethodnu godinu.
 
Poreski obveznik je dužan da izvrši eventualne izmene i dopune poreske prijave preko portala Poreske uprave i nakon toga podnese poresku prijavu. Poreska prijava se podnosi isključivo elektronskim putem.
 
Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza ostaje 15. maj naredne godine za prethodnu kalendarsku godinu.
 
Ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu u zakonskom roku, Poreska uprava će po službenoj dužnosti podneti poresku prijavu za tog poreskog obveznika.
 
Navedene izmene će se primenjivati od 1. januara 2023. godine.
 
Produžava se rok za prijavu na paušalno oporezivanje i opredeljivanje za plaćanje poreza od samostalne delatnosti na ličnu zaradu
 
Podnošenje zahteva za prijavu na paušalno oporezivanje i opredeljivanje za plaćanje poreza od samostalne delatnosti na ličnu zaradu, može se vršiti najkasnije do 31. decembra tekuće godine (umesto u roku od pet dana od dana registracije kod Poreske uprave).

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs