• 1000

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 9. decembra 2022. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon o izmenama ZPPPA) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije ­­­br. 138 od 12. decembra 2022. godine.

Zakon o izmenama ZPPPA stupa na snagu 20. decembra 2022. godine.

Najznačajnije usvojene izmene:

Podnošenje poreske prijave za porez na godišnji dohodak građana u elektronskom obliku

Predviđa se da poreski obveznik – fizičko lice poresku prijavu za porez na godišnji dohodak građana podnosi isključivo u elektronskom obliku putem Portala Poreske uprave.

Uvođenjem godišnjeg poreza na dohodak građana u režim samooporezivanja, u cilju olakšavanja unosa podataka i izračunavanja poreske obaveze, Poreska uprava (PU) će unapred popuniti poresku prijavu i istu dostaviti u elektronskom obliku poreskom obvezniku preko Portala, sa iskazanim podacima o prihodima koje je fizičko lice ostvarilo od isplatilaca prihoda za koje su poreskom organu podnete odgovarajuće poreske prijave. Unapred popunjenu prijavu fizičko lice će moći da izmeni/dopuni i podnese u elektronskom obliku.

Navedeno će se primenjivati počev od poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu, za čije podnošenje će PU obezbediti tehničke uslove za podršku obveznicima u vidu unapred popunjene poreske prijave.

Zahtev obveznika za odlaganje plaćanja poreza podnet u roku iz opomene ne odlaže pokretanje postupka prinudne naplate

Izmenama ZPPPA predlaže se brisanje stava 6. člana 77. ZPPPA, kojim je propisano da Poreska uprava neće doneti rešenje o prinudnoj naplati ako je zahtev za odlaganje plaćanja poreza podnet u roku iz opomene, dok se ne odluči po tom zahtevu. 

Posledica izmene je da Poreska uprava nema nikakvih ograničenja da i u slučaju podnošenja konkretnog zahteva obveznika pokrene postupak prinudnog izvršenja.

Implikacije za poreskog obveznika su utvrđivanje uvećanja poreskog duga u prinudnoj naplati, eventualnih troškova prinudne naplate i ustanovljavanje mere obezbeđenja naplate poreza u postupku prinudnog izvršenja, bez obzira na činjenicu podnošenja i potencijalni ishod odlučivanja o podnetom zahtevu poreskog obveznika.

Usvajanje zahteva poreskog obveznika za odlaganje plaćanja poreza prekida pokrenuti postupak prinudne naplate u odnosu na iznos dugovanog poreza čije je odlaganje odobreno.

Trajanje mere zabrane obavljanja delatnosti izrečene u toku poreske kontrole 

Poreskom obvezniku kome su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti (robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza, neuplaćivanje dnevnog pazara, angažovanje lica bez ugovora o radu ili drugog akta o radnom angažovanju i neprijavljivanje lica nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja, neevidentiranje prometa preko fiskalne kase, elektronskog fiskalnog uređaja ili na drugi propisani način) izriče se mera zabrane obavljanja delatnosti:

1.     u trajanju od 15 dana - ukoliko je nepravilnost utvrđena prvi put,

2.     u trajanju od 90 dana -  ukoliko je nepravilnost utvrđena drugi put,

3.     u trajanju od jedne godine - ukoliko je nepravilnost utvrđena treći put.

Izuzetno, zabrana vršenja delatnosti obvezniku koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija izriče se za period trajanja te manifestacije.

Postavljanje branioca po službenoj dužnosti u predistražnom postupku

Poreska policija osumnjičenom koji nije obezbedio branioca, po službenoj dužnosti postavlja branioca prilikom saslušanja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio poresko krivično delo za koje je propisana kazna od 8 godina ili teža kazna.

Cilj predložene izmene je usklađivanje ZPPPA sa Zakonom o krivičnom postupku kojim je propisano da okrivljeni mora imati branioca od prvog saslušanja sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, u slučaju vođenja postupka zbog krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora u navedenom rasponu.

Nova krivična dela

Propisuje se krivična odgovornost za lica koja suprotno propisima vrše nedozvoljeni promet opreme za fiskalizaciju, odnosno nedozvoljeni promet računovodstvenih i drugih softvera, a koji se mogu iskoristiti za izbegavanje evidentiranja prometa, odnosno izbegavanje plaćanja poreza, uvođenjem dva nova posebna krivična dela.

Zaprećena krivična sankcija je kazna zatvora u trajanju od jedne do pet godina.

Za navedena krivična dela odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku izriče se i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od jedne do pet godina.

Elektronski uređaji, oprema i softver, kao i računovodstveni i drugi softveri koji su predmet ovih krivičnih dela, oduzeće se.

Mogućnost izricanja zabrane vršenja određenih poslova odgovornom licu u pravnom licu za ponovljeni prekršaj

Odgovornom licu u pravnom licu može se izreći uz novčanu kaznu i mera zabrane vršenja određenih poslova u slučaju kada u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti osuđujuće presude za prekršaje:

i.              nepodnošenja poreske prijave, neobračunavanja i neplaćanja poreza,

ii.             nepodnošenja poreske prijave, obračunavanja ali neplaćanja poreza,

iii.            podnošenja poreske prijave, ali neplaćanja poreza i

iv.            nepodnošenja poreske prijave u slučaju kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje, ili po nalogu kontrole, učini isti prekršaj.

Dakle, izmena propisa kojom se obezbeđuje mogućnost dodatnog izricanja mere zabrane uz novčanu kaznu odnosi se isključivo na povratnike u vršenju navedenih prekršaja.

Mera zabrane može se izreći u trajanju od šest meseci do tri godine.

 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs