• 1000

Ministarstvo finansija je 29. novembra 2021. godine izdalo mišljenje br. 011-00-489/2021-04(2) u kojem je zauzelo stav da svođenje zaliha na neto ostvarivu vrednost u okviru klase 9 kontnog okvira predstavlja obezvređenje imovine u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: Zakon).

Mišljenjem se poziva na tumačenje sektora za finansijski sistem koji potvrđuje da se shodno zahtevima MRS 2 – Zalihe, zalihe odmeravaju po nižoj od sledeće dve vrednosti: - nabavnoj vrednosti / ceni koštanja i neto ostvarivoj vrednosti. Takođe se navodi da se obezvređenje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda knjiži u okviru klase 9.

Oslanjajući se na tumačenje sektora za finansijski sistem, sektor za fiskalni sistem zauzima stav da umanjenje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda svođenjem na neto ostvarivu vrednost u okviru klase 9 predstavlja obezvređenje imovine obuhvaćeno odredbama člana 22v. Zakona.

U obrazloženju stava Ministarstvo finansija ne razmatra odredbe člana 26. Zakona, a koje regulišu priznavanje troškova zaliha.

Dodatno, nije jasno na koji način je Ministarstvo finansija dovelo u vezu svođenje vrednosti zaliha sa obezvređenjem imovine iz člana 22v Zakona.

Podsećanja radi, član 22v Zakona definiše da se obezvređenjem imovine smatra razlika između neto sadašnje vrednosti imovine i njene procenjene nadoknadive vrednosti. Rashodi obezvređenja se priznaju u poreskom periodu u kojem je obezvređena imovina otuđenja, upotrebljena ili oštećena usled više sile.

Ipak, potrebno je primetiti da su mišljenja Ministarstva finansija obavezujuća za postupanje Poreske uprave. Imajući u vidu navedeno, očekujemo da će predstavnici Poreske uprave svođenje vrednosti zaliha u klasi 9 tretirati kao rashod obezvređenja koji se priznaje shodno primeni odredbi člana 22v Zakona.
 

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs