• 1000

Poreski rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak, dok lica koja nisu poreski rezidenti Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2021. godini je 16. maj 2022. godine.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2021. godini premašuje iznos od RSD 3.268.224 (neoporeziv iznos) su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

Umanjenje neto dohotka za mlađe od 40 godina

Obveznicima godišnjeg poreza na dohodak građana, koji poslednjeg dana kalendarske 2021. godine imaju manje od navršenih 40 godina života, kvalifikovani neto dohodak ostvaren po osnovu zarada, prihoda od samostalne delatnosti i prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, dodatno se umanjuje za iznos od RSD 3.268.224 (tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez).

U poreskoj prijavi se iskazuje ukupan neto dohodak ostvaren u kalendarskoj 2021. godini i neoporezivi iznos, a razlika čini dohodak za oporezivanje.

Dohodak za oporezivanje dodatno se umanjuje za iznos propisanih ličnih odbitaka, a preostali iznos čini oporezivi dohodak na koji se primenjuju propisane stope poreza.

Lični odbici utvrđeni su u sledećim iznosima:

  • za poreskog obveznika: RSD 435.763
  • za svakog izdržavanog člana porodice: RSD 163.411

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

U nastavku se nalazi pregled stopa i iznosa oporezivog dohotka na koje se primenjuju:

Opis

Iznos oporezivog dohotka u RSD

Oporezivi dohodak po stopi od 10%

do 6.536.448

Oporezivi dohodak po stopi od 15%

od 6.536.449

Kako podneti godišnju poresku prijavu?

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđa da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana podnosi ili u elektronskom ili u papirnom obliku.

Napominjemo da je za podnošenje elektronske godišnje poreske prijave (obrazac PPDG-2R) neophodno posedovanje kvalifikovanog elektronskog certifikata za pristup portalu Poreske uprave E-Porezi ili davanje ovlašćenja drugom licu preko PEP obrasca.

Poreska prijava u papirnoj formi podnosi se u filijali Poreske uprave sa sedištem na opštini na kojoj je registrovana adresa stanovanja fizičkog lica - poreskog obveznika.

Izmena godišnje poreske prijave za porez na dohodak građana (obrazac PPDG-2R)

Izmenjeni obrazac PPDG-2R poreske prijave objavljen je u Službenom glasnikom Republike Srbije broj 33 od 11. marta 2022. godine. Obrazac poreske prijave će se verovatno još dodatno menjati da se uključe dodatna precizna pravila kod oporezivanja obveznika mlađih od 40 godina.
Poresko rešenje

Poreska uprava izdaje rešenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana u papirnoj formi. Rešenje se može izdati u elektronskoj formi putem slanja u poresko sanduče poreskog obveznika na portalu Poreske uprave, ali samo za poreske obveznike koji daju saglasnost za ovakav vid dostave rešenja.

Mogućnost produženja roka za podnošenje poreske prijave

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji dopušta produženje roka za podnošenje poreske prijave uz ispunjenje sledećih uslova:

  • pisani zahtev mora biti dostavljen Poreskoj upravi
  • zahtev mora biti dostavljen pre isteka roka za podnošenje poreske prijave
  • razlozi za produženje predmetnog roka moraju biti opravdani (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl).

Zahtev za produženje roka za podnošenje poreske prijave se dostavlja filijali Poreske uprave u kojoj se podnosi poreska prijava. O zahtevu za produženje roka za podnošenje poreske prijave, rešava zaključkom Poreska uprava, u roku od pet dana od dana prijema zahteva. Krajnji rok za podnošenje poreskih prijava može biti produžen najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave.

Približna procena iznosa godišnjeg poreza*

Ukoliko želite da približno utvrdite iznos godišnjeg poreza, bez primene ličnih odbitaka, u nastavku dajemo skalu oporezivanja:

Ukupan neto dohodak ostvaren u 2021. godini

Stopa poreza

do 3.268.224 (neoporeziv iznos)

0%

od 3.268.224 do 9.804.672

10%

od 9.804.672

15%

 

* primer se ne odnosi na mlađe od 40 godina koji ostvaruju prihode od zaposlenja, samostalne delatnosti, odnosno autorskih prava i prava industrijske svojine.

Ukoliko Vam bude potrebna pomoć pri pripremanju i podnošenju Vaše poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana ili ako ste zainteresovani za održavanje prezentacije Vašim zaposlenima, slobodno nas kontaktirajte.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs