• 1000

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 26. novembra 2021. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 118/2021 dana 09. decembra 2021. godine.

Zakon stupa na snagu od 1. januara 2022. godine, od kada se primenjuje i veći deo njegovih odredbi.

Značajnije izmene su prikazane u nastavku.

1) Porez na imovinu

Predmet poreza na imovinu

Precizira se da je predmet oporezivanja porezom na imovinu i pravo zakupa stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, za koji je propisano plaćanje neprofitne zakupnine ili zakupnine koja se obračunava primenom propisanih kriterijuma i merila, u skladu sa zakonima kojima se uređuju:

  • planiranje i izgradnja i
  • nauka i istraživanje.

Primena odluka lokalne samouprave

Precizira se da se porez na imovinu utvrđuje primenom Zakona i relevantnih odluka nadležne skupštine jedinice lokalne samouprave objavljenih do 30. novembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu.

Utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu sa izmenama Zakona počev za 2022. godinu.

2) Porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasleđe i poklon

Poreski obveznik u slučaju prenosa korišćenog motornog vozila

Propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kupac, odnosno sticalac prava svojine na korišćenom motornom vozilu.

Poreska osnovica u slučaju prenosa korišćenog motornog vozila

Izmenama Zakona se predviđa da je u slučaju prenosa korišćenog motornog vozila osnovica poreza na prenos apsolutnih prava odnosno poreza na nasleđe i poklon, vrednost vozila koja se utvrđuje primenom propisanih elemenata:

1) radna zapremina motora vozila izražena u cm³ (radna zapremina motora);
2) snaga motora vozila izražena u kw
(snaga motora);
3) starost vozila, izražena koeficijentom od 100% do 30% (koeficijent starosti vozila).

Vrednost upotrebljavanog motornog vozila čini dinarski iznos koji se utvrđuje prema sledećoj formuli:

Vrednost = (320 x radna zapremina motora + 6400 x snaga motora) x koeficijent starosti vozila

Predviđeno da se ovakav način utvrđivanja poreske osnovice u slučaju prenosa korišćenog motornog vozila koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV primenjuje od 31. marta 2022. godine.

Utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju prenosa korišćenog motornog vozila

Ukida se obaveza podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju prenosa korišćenog motornog vozila između fizičkih lica koja nisu PDV obveznici (osim u slučaju prenosa ambulantnih, taksi, „rent a car“ i vozila za obuku vozača).

U navedenom slučaju porez na prenos apsolutnih prava utvrđuje se samooporezivanjem – poreski obveznik je dužan da sam obračuna i plati dugovani porez do podnošenja zahteva za promenu saobraćajne dozvole.

Predviđeno da se ovakav način utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava primenjuje od 31. marta 2022. godine.

Izmene poreskih oslobođenja

Precizirano je da se poresko oslobođenje za prenos putničkih vozila za taksi prevoz, ostvaruje za vozila registrovana za taksi prevoz ukoliko je sticalac na dan nastanka poreske obaveze registrovan za obavljanje te delatnosti (ukida se uslov da su ta vozila posebno označena).

Precizirano je da se poresko oslobođenje za prenos putničkih vozila za "rent a car" ostvaruje ukoliko je sticalac na dan nastanka poreske obaveze registrovan za obavljanje te delatnosti (ukida se uslov da su ta vozila posebno označena).

Nadležnost za utvrđivanje poreza u slučaju investicionog fonda koji nije pravno lice

U slučaju kad je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava odnosno poreza na nasleđe i poklon otvoreni investicioni ili alternativni investicioni fond bez svojstva pravnog lica koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom, predviđa se da se poreska prijava (osim u slučaju prenosa nepokretnosti) podnosi nadležnom organu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je taj fond upisan u registar.

Prenos nadležnosti za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon na jedinice lokalne samouprave

Odloženo je prenošenje nadležnosti za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon sa Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave do 1. januara 2023. godine.

Početak primene

Porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasleđe i poklon za čije utvrđivanje je postupak započet po propisima koji su važili do početka primene ovih izmena Zakona utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Izuzetno, porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasleđe i poklon, na prenos prava svojine na korišćenom motornom vozilu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV, za čije utvrđivanje je postupak započet do 30. marta 2022. godine, utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasleđe i poklon za čije utvrđivanje je obveznik bio dužan da podnese poresku prijavu a za koji je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa nakon stupanja na snagu ovog zakona, utvrdiće se i platiti primenom zakona koji je bio na snazi na dan na koji bi poreska obaveza nastala da je prijavljena u propisanom roku.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 070 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs